Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 23:58 น.
วันนี้ตรงกับ วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
เอตทัคคะหมวดอุบาสก ตอนที่ 1-10 อุบาสกผู้เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง
โพส : วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา : 9:11 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7114 เอตทัคคะหมวดอุบาสก ตอนที่ 1-10 อุบาสกผู้เป็นเ ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 ตอนที่ 1 ตปุสสะ-ภัลลิกะ 4 ครั้ง
0002 ตอนที่ 2 อนาถบิณฑิกเศรษฐี 3 ครั้ง
0003 ตอนที่ 3 จิตตคฤหบดี 3 ครั้ง
0004 ตอนที่ 4 หัตถกคฤหบดี 3 ครั้ง
0005 ตอนที่ 5 พระเจ้ามหานามศากยะ 3 ครั้ง
0006 ตอนที่ 6 อุคคคฤหบดี 3 ครั้ง
0007 ตอนที่ 7 อุคคตคฤหบดี 3 ครั้ง
0008 ตอนที่ 8 สูรอัมพัฏฐอุบาสก 3 ครั้ง
0009 ตอนที่ 9 หมอชีวกโกมารภัจ 3 ครั้ง
0010 ตอนที่ 10 นกุลบิดาคฤหบดีเศรษฐี 3 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต