Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 16:46 น.
วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
นายสุภีร์ ทุมทอง
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 1:42 น.
 

 

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ   นายสุภีร์  ทุมทอง
บิดา  นายสุโพธิ์  ทุมทอง
มารดา นางวันดี   ทุมทอง
มีพี่น้อง ๕ คน  เป็นคนโต

วันเดือนปีเกิด
วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๑๕
บ้านหนองฮะ  ต.หนองฮะ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๘  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่โรงเรียนบ้านหนองฮะ  ต.หนองฮะ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๙  บรรพชาเป็นสามเณร  พักอยู่ที่วัดบ้านหนองฮะ  ต.หนองฮะ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
เรียนนักธรรม  โดยมี หลวงปู่บุญมี  ปิยวณฺโณ  และ อาจารย์เกษม  สันทอง เป็นผู้สอน
สอบได้นักธรรมชั้นตรี

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒  พักอยู่ที่วัดจำปา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
เรียนนักธรรมและบาลี  ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
เรียนสามัญศึกษา  ที่โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  วัดกลาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
โดยมี พระธรรมโมลี (ทองอยู่  ญาณวิสุทฺโธ,  ป.ธ. ๙, ดร.)  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์   เป็นครูใหญ่
สอบได้นักธรรมชั้นโท  เปรียญธรรม ๓ ประโยค  และจบชั้นมัธยมศีกษาปีที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๓๓ พักอยู่ที่วัดการเวก  ต.รังกาใหญ่  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 
เรียนภาษาบาลี  ที่วัดการเวก  และเรียนสามัญศึกษา  ที่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม  วัดเดิม  อ.พิมาย
สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  พักอยู่ที่วัดเดิม  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 
เรียนสามัญศึกษา  ที่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม  วัดเดิม  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา
โดยมี พระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต, ดร.)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย  เป็นผู้อำนวยการ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙  เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ ๓๐
จบปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗  เรียนหลักสูตรบาลีใหญ่  วัดท่ามะโอ  จ.ลำปาง  ที่คณะ ๒๕  วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ
สอบได้ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ชั้นนักศีกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐  เรียนหลักสูตรพระอภิธรรม  ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุฯ
สอบได้ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓  เรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จบปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน  กำลังเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่  วัดท่ามะโอ  จ.ลำปาง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓  วิศวกรฝ่ายผลิต  บริษัท อุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย  อ.หนองแค  จ.สระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕  เจ้าหน้าที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙  ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เบญจพลพัฒนา จำกัด  กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  ผู้จัดการโรงงาน  บริษัท  กรีนเอสเทอร์เทค  จำกัด  กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  บริษัท  บางกอกพร็อพเพอร์ตี้  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒  คณะกรรมการโครงการแปลพระไตรปิฎกนิสสยะและตรวจชำระคัมภีร์
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน  อาจารย์สอนพิเศษวิชาพระอภิธรรมปิฎก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโมส  จ.นครปฐม  และห้องเรียนวัดพชยญาติการาม  กรุงเทพฯ

งานปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๔)
วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์สอนปริญญาตรี  วิชาพระอภิธรรมปิฎก  และปริญญาโท  สาขาวิปัสสนาภาวนา  วิชาปรมัตถธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  จ.นครปฐม
บรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ติดต่ออาจารย์สุภีร์
ทาง email :  supee2t@gmail.com

 

ชื่อผลงาน โหวต เข้าชม ประเภท
5400 พรหมจรรย์ ๑ 154 ครั้ง
5401 ศึกษาธรรม ปฎิบัติธรรม ๔ 153 ครั้ง
5402 ปฎิบัติธรรมเบื้องต้น ๑๗ 154 ครั้ง
5403 จิตตภาวนา 153 ครั้ง
 
 
 
 
 
 โหวต