Log in | วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2563 | 17:00 น.
วันนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

SHARE

 
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
โพส : วันที่ 3 ต.ค. 2555 เวลา : 7:01 น.
 

 

พระประวัติ  สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)

 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  (สุวัฑฒนมหาเถระ)  มีพระนามเดิมว่า  เจริญ  นามสกุล  คชวัตร  ทรงมีพระชาติภูมิ    จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่    ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม    วัดบวรนิเวศวิหาร  จนพระชนมายุครบอุปสมบท  และทรงอุปสมบท  ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๖  โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์  ได้ประทับอยู่ศึกษา    วัดบวรนิเวศวิหาร  ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  ทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้  ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  พระราชาคณะชั้นราช  และพระราชาคณะชั้นเทพ  ในราชทินนามที่  พระโศภณคณาภรณ์  ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่  สมเด็จพระญาณสังวร  และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น  สมเด็จพระสังฆราช  ในราชทินนามที่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา  ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ  โดยเฉพาะในด้านภาษา  ทรงศึกษาภาษาต่าง    เช่น  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  จีน  และ สันสกฤต  จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเห็นว่า  จะเพลินในการศึกษามากไป  วันหนึ่งทรงเตือนว่า  ควรทำกรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  จึงทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม เป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  เป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัย  เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  และทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษาที่กว้างไกล ได้ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย  คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น  ทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

 

ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก  โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น    นครซิดนีย์  ทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย  ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล  โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยะกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก  ทำให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน  ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ดาไล  ลามะ  กระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง  และทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน

 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นเอนกประการ  ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา  ที่เรียกว่า  ธัมมวิจยะ  หรือธัมมวิจัย  เพื่อแสดงให้เห็นว่า  พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด  ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนกว่า ๑๐๐  เรื่อง  ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์  ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ  จึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ตำแหน่งแล้ว  เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  ยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  อันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระ  กล่าวคือ  ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน  เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช  เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๙๙  พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช  ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์  สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ  เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  ทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง    มาเป็นลำดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน เป็นเอนกประการ  นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ  และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร 

 

ชื่อผลงาน โหวต เข้าชม ประเภท
5000 วิดีทัศน์พระประวัติ ที่ทำขึ้นเพื่อ 96 พรรษา 154 ครั้ง
5001 ปัญญาในพระพุทธศาสนา 155 ครั้ง
5002 สมาธิในพระพุทธศาสนา 154 ครั้ง
5003 ศืลในพระพุทธศาสนา 154 ครั้ง
5004 วลีทอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 152 ครั้ง
5005 ๑๐๐ ปี พระสังฆราชา 151 ครั้ง
5006 สารธรรมเพื่อมวลชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 165 ครั้ง
5007 หายใจให้เป็นสุข 153 ครั้ง
5008 เสียงธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 153 ครั้ง
 
 
 
 
 
 โหวต