พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 0:20 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมเทศนา > ยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่อง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ธรรมเทศนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่อง

โพส : วันที่ 1 ต.ค. 2552 เวลา : 12:08 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,857
 

ยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่อง

พระราชาอชาตศัตรู ทรงเสร็จไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานในป่ากับภิกษุสงฆ์จำนวน 1000 รูป ตามคำของหมอชีวกะ ได้ตรัสถามปัญหาพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องของ ผลของความเป็นสมณะว่าต้องมีอย่างไร เพราะผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ย่อมเห็นผลของอาชีพของตนในปัจจุบันทีเดียว

พระศาสดาทรงตรัสถึงผลของการเป็นสมณะถึง 14 ข้อ ดังนี้ คือ
1. ผู้ที่เป็นทาส เมื่อบวชแล้วย่อมพ้นจากความเป็นทาส
2. ผู้ที่เป็นกรรมกรถูกบังคับใช้แรงงานเมื่อบวชแล้วย่อมพ้นจากสภาพเช่นนั้น
3. เขาตั้งอยู่ในศีล สำรวมอินทรีย์แล้ว ย่อมได้บรรลุพระปฐมญาณ
4. เขาตั้งอยู่ในศีล สำรวมอินทรีย์แล้ว ย่อมได้บรรลุทุติยญาณ
5. เขาตั้งอยู่ในศีล สำรวมอินทรีย์แล้ว ย่อมได้บรรลุตติยญาณ
6. เขาตั้งอยู่ในศีล สำรวมอินทรีย์แล้ว ย่อมได้บรรลุจตุธญาณ
7. เขาย่อมได้บรรลุ วิปัสสนาญาณ - ญาณในวิปัสสนา
8. เขาย่อมได้บรรลุ มโนมยิทธิ - ฤทธิ์ทางใจ
9. เขาย่อมได้บรรลุ อิทธิวิธี - การแสดงฤทธิ์
10. เขาย่อมได้บรรลุ ทิพพโสต - หูทิพย์
11. เขาย่อมได้บรรลุ เจโตปริยญาณ - รู้ใจผู้อื่นได้
12. เขาย่อมได้บรรลุ บุพเพณิวาสา - ระลึกชาติได้
13. เขาย่อมได้บรรลุ ทิพพจักษุ - ตาทิพย์
14. เขาย่อมได้บรรลุ อาสวักขยญาณ – สิ้นกิเลส

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอื่นๆ อีกเป็นอเนกปริยาย พระเจ้าอชาตศัตรูเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ตรัสกับพระภิกษุสงฆ์ว่า “ถ้ากรรมคือปิตุฆาต ไม่มาขวางกั้นเสียแล้วพระเจ้าอชาตศัตรูจะสำเร็จโสดาปฏิผลในคราวนั้น พระเจ้าอชาติศัตรูทรงคบคนชั่ว เพราะพระเจ้าอชาตศัตรูทรงเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเทวทัตมาก พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่อง การคบมิตรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะในวัยหนุ่มฉกรรจ์ พระเจ้าอชาตศัตรูคบมิตรไม่ดีจึงถูกมิตรคือพระเทวทัตชักจูงให้ทำความชั่วอย่างมหันต์ถึงขั้นทรมานพระราชบิดาจนสวรรคต 

ในอดีตกาลมานพคนหนึ่งชื่อ สันชีพ เป็นศิษย์ของอาจารย์ธิสาปาโมก เมืองพาราณาสี เรียนมนต์ทำคนตายให้ฟื้นได้ แต่ไม่ทันได้เรียนวิธีป้องกัน วันหนึ่งได้ออกไปในป่าหาฟืนกับเพื่อนๆ เห็นเสือนอนตายตัวหนึ่ง จึงพูดกับเพื่อนๆ ว่า ฉันจำทำให้เสือตายตัวนี้ฟื้นขึ้น เพื่อนๆ พากันเถียงว่า ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ !! มานพคนนั้นจึงได้ร่ายมนต์ จะทำให้เสือฟื้นขึ้นให้ได้จริง ขณะนั้นพวกเพื่อนๆ พากันหนีขึ้นต้นไม้หมดแล้ว สันชีพก็เสกมนต์แล้วปาก้อนกรวดไปที่เสือ มันฟื้นขึ้นมาทันที แล้วกระโดดกัดก้านคอสันชีพถึงตาย แล้วเสือก็ล้มลงตายด้วย ทั้งคู่นอนตายอยู่เคียงกัน มานพเพื่อนๆ ขนฟืนเต็มกำลังไปหาอาจารย์ เล่าเรื่องสันชีพให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จึงว่า ผู้ใดยกย่องอสัตบุรุษ คือคนเลว คบหาสมาคมกับอสัตบุรุษ อสัตบุรุษย่อมทำให้เขาเป็นเหยื่อ เหมือนเสือที่สันชีพชุบขึ้น ทำสัญชีพให้เป็นเหยื่อของตนฉะนั้น


 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --