พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:34 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

โพส : วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา : 10:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,696
 

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา,พุทธัง  ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ.   (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมามิ”  (กราบ)

ปุพพะภาคะมะนะกาสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธานุสสะติ
   ตัง  โข  ปะนะ   ภะคะวันตัง  เอวัง  กัล๎ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต,  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ.

พุทธาภิคีติง
   พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,
   สุทธาภิ  ญาณะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต,
   โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลังวะ  สูโร,
   วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา  ชิเนนทัง.

พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง                  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง                     วันทามิตัง  สิเรนะหัง.
พุทธัสสาหัส๎มิ  ทาโส  วะ  (ทาสี  วะ)   พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร,
พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ               วิธาตา  จะ  หิตัสสะเม.
พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ                     สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง  (วันทันตีหัง)  จะริสสามิ   พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง.
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                 พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                       วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน.
พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ  (วันทะมานายะ) ยังปุญญัง ปะ สุตัง อิธะ,
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                 มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลง  แล้วกล่าวว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง,
พุทโธ  ปะฏิคคัณ๎หะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ.

ธัมมานุสสะติ
   ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.

ธัมมาภิคีติง
   ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย,
   โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,
   ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี,
   วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง,
ธัมโม  โย   สัพพะปาณีนัง                    สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,
ทุติยานุสสะติฏฐานัง                           วันทามิตัง  สิเรนะหัง.
ธัมมัสสาหัส๎มิ  ทาโส  วะ  (ทาสี  วะ)     ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร,
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ                 วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม.
ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ                        สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง  (วันทันตีหัง)  จะริสสามิ    ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง.
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                 ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                       วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน.
ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ  (วันทะมานายะ) ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ,
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                   มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลง  แล้วกล่าวว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง,
ธัมโม  ปะฏิคคัณ๎หะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม.

สังฆานุสสะติ
   สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อะลิกะระณีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ.

สังฆาภิคีติง
   สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,
   โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,
   สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,
   วันทามะหัง  ตะมะริยานะ  คะณัง  สุสุทธัง.
สังโฆ  โย   สัพพะปาณีนัง                     สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,
ตะติยานุสสะติฏฐานัง                           วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง.
สังฆัสสาหัส๎มิ  ทาโส  วะ  (ทาสี วะ)       สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร,
สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ                   วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม.
สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ                          สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง  (วันทันตีหัง)  จะริสสามิ      สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง.
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                 สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน.
สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  (วันทะมานายะ) ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง อิธะ,
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลงแล้วกล่าวว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง,
สังโฆ  ปะฏิคคัณ๎หะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก www.jozho.net
 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --