พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 10:41 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ปุจฉา-วิสัชนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

รวมปัญหาธรรมะ 2

โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2553 เวลา : 14:08 น.
โหวต : | เข้าชม : 11,310
 

 

 

1.  คำถาม  พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
     ตอบ     ทีฆนขปริพาชก


2.  คำถาม  ทีฆนขปริพาชกทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ?
     ตอบ     ดุจบุคคลหลายของที่คว่ำ 


3.  คำถาม  พระพุทธองค์แสดงหลักธรรมอะไรในสวันจาตุรงคสันนิบาต ?
     ตอบ     โอวาทปาฏิโมกข์


4.  คำถาม  ใครที่บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก?
     ตอบ     พระราธะ


5.  คำถาม  สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใค?
     ตอบ    สามเณรราหุล

 

6.  คำถาม  "วันจาตุรงคสันนิบาต" หมายถึงวันใด?
     ตอบ      วันมาฆบูชา

 

7.  คำถาม  พระพุทธเจ้าทรงแสดง "พระโอวาทปาติโมกข์" ในวันใด?
     ตอบ     วันมาฆบูชา

 

8.  คำถาม  วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร?
     ตอบ     เป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า


9.  คำถาม  วันที่มีความสัมพันธ์กับการตักบาตรเทโวโรหณะ คือวันใด?
     ตอบ     วันออกพรรษา


10. คำถาม   หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชาคืออะไร?
      ตอบ       อริยสัจ ๔


11. คำถาม  วันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญตรงตามข้อใด?
      ตอบ     เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3

 

12. คำถาม  วันใดที่พุทธศาสนิกชนทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน?
     ตอบ      วันเข้าพรรษา

 

13. คำถาม  คณะสงฆ์จะทำการปวารณาในวันใด?
      ตอบ      วันออกพรรษา


14. คำถาม  พระพุทธเจ้าทรงแสดง "ธรรมจักกัปวัตตนสูตร" ในวันใด?
     ตอบ      วันอาสาฬหบูชา

 

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --