พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 8:13 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > บทความธรรมะ > พระไตรปิฏก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

พระไตรปิฏก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

โพส : วันที่ 4 ม.ค. 2553 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,047
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism ประเภท พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   ขนาด 0 MB

 
      เนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้ว พระไตรปิฎกจงเป็นที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาของตนและศึกษาพระปริยัติศาสน์ แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม 
      การสังคายนาครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่พุทธพจน์ ได้จัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน 
     เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยที่ประชุมพระอรหันต์เถระ ๕๐๐ องค์ การสังคายนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ในระหว่างการสังคายนา เมื่อมีการลงมติยอมรับคำสอนส่วนใดแล้ว ที่ประชุมก็จะสวดพร้อมๆ กัน เนื้อหาที่สวดนี้จึงถือเป็นการรับรองว่าให้ใช้เป็นแบบแผนที่จะต้องทรงจำชนิดคำต่อคำเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้อื่นและสืบทอดแก่อนุชน
     คำสอนดังที่สืบทอดกันมาด้วยปากเปล่าเช่นนี้ได้จารึกเป็นลาย ลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในคราวสังคายนาครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นใน ประเทศศรีลังกา เมื่อราวปี พ.ศ. ๔๖๐ 
     หลังจากเวลาผ่านไป ๒,๕๐๐ ปีและภายหลังการสังคายนาครั้งสำคัญ ๖ ครั้ง พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็น ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ 
     ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็น มาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนา และ ดังนั้นจึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วย 
     หนังสือเล่มนี้จะบรรยายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎกด้วยการกล่าวถึงปัญหาสำคัญๆ เช่น พระไตรปิฎกคืออะไร? ทำไมจึงมี
     ความสำคัญมาก? การสังคายนาคืออะไร และดำเนินการอย่างไร? พระไตรปิฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร? มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างไร? นอกจากนี้ยังได้สรุปสาระโดย ย่อของพระไตรปิฎกพร้อมทั้งกล่าวถึงคัมภีร์ประกอบอีกด้วย

                      ................กรุณาดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด.................

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --