พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:41 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

โพส : วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา : 14:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,926
 

พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๒ - ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ และงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น นายสุชาติ เบ้านุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนงานในสมเด็จพระสังฆราช กล่าวอาราธนาพระเถรานุเถระ และเรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าถวายสักการะ ต่อมา นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถวายรายงานโดยสังเขป ดังนี้ “พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้จัดเป็นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ โดยได้พิจารณาเห็นว่า วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร เพราะการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ข้อ ๑๑ บัญญัติไว้ว่า  วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องปรากฏว่าได้สร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่าห้ารูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ระยะห้าปี มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมานครั้งนี้ จึงเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ ในกฎกระทรวง และสามารถกระทำ สังฆกรรมได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ การจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่  ๒ - ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ และงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๕ วัด”

ต่อมา นายเฉลิมพล มีศิลารัตน์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ได้กล่าวรายงานเพื่อขอนำเจ้าอาวาสวัดเข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา และสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวสัมโมทนียกถา แก่เจ้าอาวาสที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

ในการนี้ นายบัญฑิต เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมในพิธี และถวายสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ด้วย                           

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

แหล่งที่มา :   กองพุทธสารนิเทศ  สำนักงานพระพุธศาสนาแห่งชาติ

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --