พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:38 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อ

โพส : วันที่ 6 ก.ค. 2555 เวลา : 11:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,102
 

:: อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อ :::


:: ปัญหา ::

อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อนั้นได้แก่อะไร ?


:: พุทธดำรัสตอบ ::

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ทุกขอริยสัจจ์ก็คือความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ความประจวบกับบุคคลและสิ่งอันไม่น่ารัก
ความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์
เมื่อสรุปแล้วขันธ์ ๕ ที่คนเข้าไปยึดถือเป็นทุกข์

“อริยสัจจ์ คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์
คือความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่
ประกอบด้วยความกำหนัดยินดี
ความเพลิดเพลินในภาพนั้น ๆ ได้แก่
ความอยากในกาม (กามตัณหา)
ความอยากในภพ (ภวตัณหา)
ความอยากในความสูญ (วิภวตัณหา)

“อริยสัจจ์ คือ ความดับทุกข์
ได้แก่ ความดับเพราะความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง
ความสละ ความสลัดออก ความหลุดพ้น
ความไม่มีเยื่อใยในตัณหานั้นแล

“อริยสัจจ์ คือ ทางไปสู่ความดับทุกข์
ก็คือ อริยมรรคอันประกอบด้วย องค์ ๘ ประการ...”


ตถาคตสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๑๖๖๕ )
ตบ. ๑๙ : ๕๒๘-๕๒๙ ตท. ๑๙ : ๔๗๗-๔๗๘
ตอ. K.S. ๕ : ๓๕๗-๓๕๘

เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 

แหล่งที่มา :   www.84000.org

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --