พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:47 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > บทความธรรมะ > พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา 2555
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา 2555

โพส : วันที่ 6 ก.ค. 2555 เวลา : 11:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,873
 

:: พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา 2555 ::

วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555
ซึ่งเป็นปีพุทธชยันตี 2600 ปี
แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระโอวาท
เพื่อเป็นสิริมงคงแก่พุทธศาสนิกชน

วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ
ในพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2555
และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ
คือ เป็นปีที่ครบ 26 พุทธศตวรรษ
หรือ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
หรือ 2600 ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น
เมื่อกล่าวโดยย่นย่อก็คือ สอนให้รู้ถึงความจริงของชีวิต
คือ เรื่องทุกข์ อันเป็นธรรมชาติของชีวิต
และความดับทุกข์
อันเป็นเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของชีวิต
เมื่อกล่าวโดยหลักกว้าง ๆ ก็คือ
สอนให้เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์
และเมื่อกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็คือ
สอนให้ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา
ทั้งนี้ก็เพื่อผลคือประโยชน์สุขของพหูชน
หรือ เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั้งมวล

ฉะนั้น เนื่องในอภิลักขิตกาลครบ 26 ศตวรรษ
แห่งพระพุทธศาสนา
ซึ่งได้มีการจัดการเฉลิมฉลองกันทั่วไป
จึงใคร่ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ได้รำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
ที่ได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนไว้ดังกล่าวข้างต้น
น้อมนำเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง
พร้อมทั้งแนะนำเผยแผ่ไปยังชาวโลก
ให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้น
เพื่อศานติสุขของมวลมนุษยชาติตลอดไป
ก็จะได้ชื่อว่าได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง 26 ศตวรรษ
แห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล
อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน

 

แหล่งที่มา :   ครอบครัวข่าว3

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --