พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 11:58 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

โครงการโรงครัวผู้จาริกบุญ

โพส : วันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา : 8:07 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,097
 

โครงการโรงครัวผู้จาริกบุญ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า ... อานนท์......สังเวชนียสถาน 4 ตำบลนี้ คือสถานที่เราตถาคตบังเกิดแล้ว คือที่ประสูติจากพระครรภ์ 1 สถานที่เราตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 1 สถานที่เราตถาคตแสดงธรรมจักร 1 สถานที่เราตถาคตปรินิพพาน 1 สถานที่ทั้ง 4 ตำบลนี้แล ควรที่พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในตถาคตเจ้า จะดู จะเห็น และควรจะให้เกิดธรรมสังเวชทั่วกัน อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้นครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ มีพุทธศาสนานิกชนทั้งในและนอกประเทศร่วมกันจัดสร้างโครงการบุญขึ้น ซึ่งผู้คนให้ความสำคัญและให้ความสนใจถามไถ่กันมาอย่างมาก ได้แก่ โครงการสร้างโรงครัวผู้จาริกแสวงบุญ ณ วัดไทยในสังเวชนียสถานและพุทธสถานไทยในประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียหรือภารตนครในอดีตกาล เป็นแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา ซึ่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนเผยแผ่ออกไปสู่ดินแดนต่างๆ ในทวีปเอเชีย

ขณะนี้สถานพุทธกำเนิดทั้งหลาย อันได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และแดนปรินิพพานของพระพุทธเจ้า รวมเรียกว่า สังเวชนียสถาน ได้รับการฟื้นฟูบูรณะด้วยกำลังชาวพุทธทั่วโลก จนสามารถเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามร่มรื่นที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สามารถเดินทางไปแสวงบุญและนมัสการได้โดยสะดวก ทั้งนี้ รวมทั้งพุทธสถานอื่นๆ ด้วย เช่น วัดพระเชตวันฯ ที่ เมืองสาวัตถี เป็นต้น ชาวพุทธส่วนหนึ่งจึงได้ร่วมมือกันจัดสร้างโครงการสร้างโรงครัวสำหรับผู้จาริกแสวงบุญขึ้น

เริ่มต้นจากปี พ.ศ.2551 คณะผ้าป่าของนิตยสารครัว นำโดย นิดดา หงษ์วิวัฒน์ เดินทางไปทอดผ้าป่าที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ที่ประเทศอินเดีย ได้กราบนมัสการพระราช รัตนรังษี และพาชมพื้นที่การประกอบอาหารของวัดซึ่งยังไม่มีโรงเรือนเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ท่านเจ้าคุณได้ปรารภถึงความประสงค์ที่จะสร้างโรงครัวในพุทธสถานไทย ที่รองรับผู้จาริกบุญในสังเวชนียสถานทั้ง 6 แห่ง ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานเสียใหม่

จนกระทั่งต้นปี พ.ศ.2554 เมื่อคณะของ นิดดา หงษ์วิวัฒน์ นำคณะไปกราบท่านเจ้าคุณที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์อีกครั้ง คราวนี้ท่านเจ้าคุณพูดถึงวิกฤตโรงครัวในพุทธสถานไทย ที่บางครั้งต้องทำอาหารรับผู้จาริกบุญซึ่งมีมากถึง 1,000 คนต่อวัน จำเป็นต้องสร้างโรงครัวใหม่ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะดวกใช้ และสะดวกเก็บข้าวของทั้งหมด ทางคณะ จึงน้อมรับโครงการ ครัวผู้จาริกบุญ มาสานต่อ ด้วยการตั้งคณะกรรมการทำงาน และมีการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยสรุป ได้นิมนต์พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เป็นประธานโครงการ มี นิดดา หงษ์วิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ต้องการร่วมอนุโมทนาบุญอย่างล้นหลาม โดยโรงครัวที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555 คือ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, บ้านเลขที่ 960 หรือวัดไทยราชรัตนาราม, วัดไทยลุมพินี และวัดไทยพุทธคยา การได้ร่วมบุญบริจาคเงินในการสร้างโรงครัวผู้จาริกบุญในครั้งนี้ จึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มาก แม้แต่กับผู้ที่เพียงอนุโมทนาบุญก็ย่อมได้รับบุญกุศลด้วยเช่นกัน

ก็ขอบอกบุญผ่านมายังท่านผู้อ่าน เพื่อ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบบุญอันยิ่งใหญ่ในโครงการ "ครัวผู้จาริกบุญ" ให้สำเร็จลุล่วง ที่อยู่โครงการ : 320 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทอง หลาง กรุงเทพฯ 10310  
 

 

แหล่งที่มา :   ข่าวสดออนไลน์ 

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --