Guest | วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 | 21.25 น.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
Blog Update
10 เรื่องราวล่าสุดจากเพื่อนของฉัน
ไม่มีรายการ Blog Update ของเพื่อนคุณ
ข้อความ :
 
: การศึกษาฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละประเภทก่อนอ่านบทร้อยกรองมีความจำเป็นหรือไมอย่างไร
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: 1 เดือนที่แล้ว
เขียนเมื่อ : 6 วันที่แล้ว
: จำเป็น
เขียนเมื่อ : 4 วันที่แล้ว
: ดีจิงจิง
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: https://oprice.in/blog/home-naksha-makan-ka-naksha-home-plan/
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: สวัสดีค่ะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
: 1234
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: รับทราบครับ https://jack88s.com/
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: รับทราบครับถ้าเป็นเรื่อง jack88 ให้ลองกดคคลิกเข้ามาดูนะครับรับลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนjack88
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: ผมก็ว่าjack88 อีกเสียงครับเพราะว่าเว็บนี้ดีมากๆเลยครับ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: Jack88casinoJack88 เล่น Jack88casino ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์บนมือถือ มีหลากหลายเกมให้เลือกเล่น สล็อตแมชชีน ยิงปลา BINGO Joker123 Mafia88 slotx Slotxo
ลองกดเข้าไปดูนะครับ เว็บนี้ดีมากๆjack88
Slotxo
joker123
Mafia88
Slotx
เขียนเมื่อ : 7 วันที่แล้ว
: ฮะโล
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: คน
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
: สวัดดีคะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: ทำต่อไปนะครับ สู้ ๆ ครับ https://king99hd.net
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: สวัสีค่ะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: สวัสดีค่ะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
:
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว
: สโรชา
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว
: านานาแวกอ้าพดือพ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว : Comment
: javascript:void(0);
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 7 เดือนที่แล้ว : Comment
: ่ัพะะึคุะุ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 7 เดือนที่แล้ว : Comment
: สงตม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 เดือนที่แล้ว : Comment
: อ่านสังคม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 12 เดือนที่แล้ว : Comment
: การตีวอลเล่ย์ลูกเทเบิลเทนนิส
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 12 เดือนที่แล้ว : Comment
: บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยศึกษาในประเด็นดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L 3.2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1
การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย ( Research : R1) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา ( Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L 3) ขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้ ( Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย4) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ( Development : D2 ) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 คน ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน จำนวน 30 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.86 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่า สภาพที่คาดหวังมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความแตกต่างของผู้เรียนโดยมีการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุล และ มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ ลงมือทำและ การประยุกต์ความรู้ ไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
2.1) ขั้นสร้างความสนใจ ( Learning to Make it Interest ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนเตรียม ความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือความสนใจในการเรียน
2.2) ขั้นค้นหาโดยประสาทสัมผัส ( Learning to Sense ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนได้รับความรู้การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน จากการร่วมกิจกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ
2.3) ขั้นสร้างความรู้ ( Learning to Construct ) เป็นขั้นที่ครูให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน
2.4) ขั้นสื่อสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นที่ครูประเมินทักษะด้าน การอ่าน ของผู้เรียนจากการร่วมกิจกรรมและจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/82.50
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 สรุปเป็นประเด็นดังนี้
3.1) ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ การจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน อยู่ในระดับมาก ( = 2.69, S.D. = 0.47 )
4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี ( = 4.48, S.D. = 0.54 )offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 12 เดือนที่แล้ว : Comment
: ทำต่อไปนะครับ ผมว่าดีแน่นอน jack88
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: ทำต่อไปนะครับ ผมว่าดีแน่นอน jack88
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
: การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียของพืชดอกและสัตว์ชั้นสูงมีความแตกกันในข้อใด
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 14 เดือนที่แล้ว : Comment
: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
:
เขียนเมื่อ : 19 เดือนที่แล้ว
: สู้นะครับผม ดีมาก ๆ เลยครับ king99
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    4    5    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ