Guest | วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 | 10.58 น.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
Blog Update
10 เรื่องราวล่าสุดจากเพื่อนของฉัน
ไม่มีรายการ Blog Update ของเพื่อนคุณ
ข้อความ :
 
: อันคลื่นใหญ่ในมหาชลาสินธ์ุ เข้าฝั่งสิ้นสาดเข้าไปที่ในฝั่ง
เสียงกลองดังฟังดูเพียงหูฟัง ปากคนดังอึงจริงยิ่งกว่ากลอง
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 วันที่แล้ว : Comment
: เส้นปกติ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 วันที่แล้ว : Comment
: ขอบทที่30ค้ะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: ขอช่วยแปลตั้งแต่บทที่51ถึงบทสุดท้ายเลยนะคะ
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: อังกฤษ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: วิทยาศาตร์
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: อาชีพ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
:

jihih
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: ก้
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: ชื่อเรื่อง:แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ MS2R Model
ผู้ศึกษา : นายมงคล เมธีธรรม
นางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ
นางสาวธาริดา สกลภัทรสกุล
นายภูชิสะ อิทธิโยธิน

บทสรุป
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไปใช้พัฒนานักเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ๒) เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
๓) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ๔) เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ๕) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไปใช้พัฒนานักเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
จากการนำนวัตกรรมใช้เพื่อพัฒนานักเรียนปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๓.๒๐ คะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๔๐.๗๒๐ หลังเรียนเท่ากับ ๕๘.๑๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑๗.๐๑ผลคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๒.๗๕
ความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิต ( =๔.๗๓) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ ๑ ปัจจัยนำเข้า ( =๔.๖๒) ,องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการ ( =๔.๕๘) ตามลำดับ โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
: เราไม่มีเพื่อน และอยากเรียน
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นายมนตรี แก้วสำโรง
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสถิติ t-test แบบไม่อิสระจากกัน (Dependent Samples t-test)

สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.38/82.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: พาล
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: YU
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: school
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: วัตถุมวล400นิวตันวางบนพื้นราบถ้าต้องการให้วัตถุเล้อนที่ต้องออกแรงผลักอย่างน้อย150นิวตันตามแนวราบ สัมประสิทของความเสียดทารมีค่า
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: รเ้น้สสิินินิืนอนินินอยิยิิิ มิสิวื
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
: ภาษาไทย
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว : Comment
: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง อะตอมและตาราง
ธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ชุดกิจกรรมการเรียนชุดนี้มี จานวน 5 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ
เล่มที่ 2 แนวคิดในการพัฒนาแบบจาลองอะตอม
เล่มที่ 3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
เล่มที่ 4 วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
เล่มที่ 5 สมบัติของธาตุ
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนรู้
ทาให้เข้าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจในนาไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนต่อไป
วิภารัตน์ นวชาตสกุล
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว : Comment
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint
2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ผู้รายงาน สายขวัญ ยังช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชา นาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/8 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์
เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบ
การเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ปีการศึกษา 2559 จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จา นวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 แนะนา Microsoft PowerPoint 2010 เล่มที่ 2
ส่วนประกอบ Microsoft PowerPoint 2010 เล่มที่ 3 สรรสร้างงานนาเสนอ Microsoft PowerPoint
2010 เล่มที่ 4 เทคนิคเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010 และเล่มที่ 5 ผลงาน Microsoft
PowerPoint 2010 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง
Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.68/ 82.50
2. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint
2010 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 7 เดือนที่แล้ว : Comment
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint
2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ผู้รายงาน สายขวัญ ยังช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชา นาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/8 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์
เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบ
การเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ปีการศึกษา 2559 จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จา นวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 แนะนา Microsoft PowerPoint 2010 เล่มที่ 2
ส่วนประกอบ Microsoft PowerPoint 2010 เล่มที่ 3 สรรสร้างงานนาเสนอ Microsoft PowerPoint
2010 เล่มที่ 4 เทคนิคเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010 และเล่มที่ 5 ผลงาน Microsoft
PowerPoint 2010 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง
Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.68/ 82.50
2. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint
2010 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 7 เดือนที่แล้ว : Comment
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint
2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ผู้รายงาน สายขวัญ ยังช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชา นาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/8 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์
เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบ
การเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ปีการศึกษา 2559 จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จา นวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 แนะนา Microsoft PowerPoint 2010 เล่มที่ 2
ส่วนประกอบ Microsoft PowerPoint 2010 เล่มที่ 3 สรรสร้างงานนาเสนอ Microsoft PowerPoint
2010 เล่มที่ 4 เทคนิคเสนองาน Microsoft PowerPoint 2010 และเล่มที่ 5 ผลงาน Microsoft
PowerPoint 2010 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง
Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.68/ 82.50
2. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint
2010 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 7 เดือนที่แล้ว : Comment
: รเอนดอนอิินิืตออตอเนิิ้น้ติิติตเเเนะตะตะตะต
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    4    5    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ