Guest | วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 | 01.56 น.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
Blog Update
10 เรื่องราวล่าสุดจากเพื่อนของฉัน
ไม่มีรายการ Blog Update ของเพื่อนคุณ
ข้อความ :
 
: สงตม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: อ่านสังคม
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: การตีวอลเล่ย์ลูกเทเบิลเทนนิส
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยศึกษาในประเด็นดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L 3.2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1
การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย ( Research : R1) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา ( Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L 3) ขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้ ( Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย4) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ( Development : D2 ) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 คน ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน จำนวน 30 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.86 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่า สภาพที่คาดหวังมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความแตกต่างของผู้เรียนโดยมีการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุล และ มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ ลงมือทำและ การประยุกต์ความรู้ ไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
2.1) ขั้นสร้างความสนใจ ( Learning to Make it Interest ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนเตรียม ความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือความสนใจในการเรียน
2.2) ขั้นค้นหาโดยประสาทสัมผัส ( Learning to Sense ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนได้รับความรู้การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน จากการร่วมกิจกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ
2.3) ขั้นสร้างความรู้ ( Learning to Construct ) เป็นขั้นที่ครูให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน
2.4) ขั้นสื่อสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นที่ครูประเมินทักษะด้าน การอ่าน ของผู้เรียนจากการร่วมกิจกรรมและจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/82.50
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 สรุปเป็นประเด็นดังนี้
3.1) ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ การจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน อยู่ในระดับมาก ( = 2.69, S.D. = 0.47 )
4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี ( = 4.48, S.D. = 0.54 )offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียของพืชดอกและสัตว์ชั้นสูงมีความแตกกันในข้อใด
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว : Comment
:
เขียนเมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว
: สนุกค่ะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 เดือนที่แล้ว : Comment
: โหลดเกมแบบออฟไลน์ทำยังไงคะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 เดือนที่แล้ว : Comment
: บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 5 ชนิด ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 20 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 40 ข้อ
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
5) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test แบบ Dependent Sample

           ผลการศึกษาพบว่า

           1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนพบว่า บทเรียนมีระสิทธิภาพ 84.06/83.00  

           2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X= 4.29, S.D. = 0.65)
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 เดือนที่แล้ว : Comment
: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเขาชัยสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 33 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยจับฉลาก 1 กลุ่ม จากจำนวน 5 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่จัดแบบคละ เก่ง ปานกลาง อ่อน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพบทเรียน คือ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20 ) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 : E2) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า t-test แบบ Dependent ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.)

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.94/83.33 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 33 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X= 4.38, S.D. = 0.33)
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 เดือนที่แล้ว : Comment
: FFDSEDFSDFIFDFDDSJDFSNFDSFDSDFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 11 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 16 เดือนที่แล้ว : Comment
: 0875345059
เขียนเมื่อ : 15 เดือนที่แล้ว
: (a'ud')
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 16 เดือนที่แล้ว : Comment
: น้ำ
เขียนเมื่อ : 13 เดือนที่แล้ว
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: 120
เขียนเมื่อ : 13 เดือนที่แล้ว
: ขอสะ30ล้านครัช
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: บ้านรวยครัช
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับสาขาวิชา "ธุรกิจ ดิจิทัล" คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติที่ต้องการ

- ปวช.ทุกสาขา/ปวส.ทุกสาขา

- หากเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถเทียบโอนได้

- ม.6 ทั้งสายวิทย์/สายศิลป์

ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

ติดต่อ

FB : Dbus vru

Line : Vru Digital Business
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: ลูกกะหรี่
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: ขอโทดค่ะพิมผิดแชต
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว
: สิริวดี พรหมสุวรรณ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 21 เดือนที่แล้ว : Comment
: ดาว
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว
: ากมพพาพ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 22 เดือนที่แล้ว : Comment
: ตกลง
เขียนเมื่อ : 21 เดือนที่แล้ว
: 111111111111
เขียนเมื่อ : 26 วันที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 26 วันที่แล้ว
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    4    5    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ