Guest | วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 | 07.38 น.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
Blog Update
10 เรื่องราวล่าสุดจากเพื่อนของฉัน
ไม่มีรายการ Blog Update ของเพื่อนคุณ
ข้อความ :
 
: การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียของพืชดอกและสัตว์ชั้นสูงมีความแตกกันในข้อใด
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว : Comment
:
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว
: สนุกค่ะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว : Comment
: โหลดเกมแบบออฟไลน์ทำยังไงคะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว : Comment
: บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 5 ชนิด ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 20 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 40 ข้อ
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
5) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test แบบ Dependent Sample

           ผลการศึกษาพบว่า

           1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนพบว่า บทเรียนมีระสิทธิภาพ 84.06/83.00  

           2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ31101 เรื่อง สุขภาพกับคุณภาพชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X= 4.29, S.D. = 0.65)
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว : Comment
: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเขาชัยสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 33 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยจับฉลาก 1 กลุ่ม จากจำนวน 5 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่จัดแบบคละ เก่ง ปานกลาง อ่อน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพบทเรียน คือ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20 ) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 : E2) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า t-test แบบ Dependent ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.)

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.94/83.33 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 33 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X= 4.38, S.D. = 0.33)
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว : Comment
: FFDSEDFSDFIFDFDDSJDFSNFDSFDSDFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 13 เดือนที่แล้ว : Comment
: 0875345059
เขียนเมื่อ : 13 เดือนที่แล้ว
: (a'ud')
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 13 เดือนที่แล้ว : Comment
: น้ำ
เขียนเมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 17 เดือนที่แล้ว : Comment
: 120
เขียนเมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว
: ขอสะ30ล้านครัช
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 17 เดือนที่แล้ว : Comment
: บ้านรวยครัช
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 17 เดือนที่แล้ว : Comment
: เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับสาขาวิชา "ธุรกิจ ดิจิทัล" คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติที่ต้องการ

- ปวช.ทุกสาขา/ปวส.ทุกสาขา

- หากเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถเทียบโอนได้

- ม.6 ทั้งสายวิทย์/สายศิลป์

ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

ติดต่อ

FB : Dbus vru

Line : Vru Digital Business
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 17 เดือนที่แล้ว : Comment
: ลูกกะหรี่
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 17 เดือนที่แล้ว : Comment
: ขอโทดค่ะพิมผิดแชต
เขียนเมื่อ : 17 เดือนที่แล้ว
: สิริวดี พรหมสุวรรณ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 18 เดือนที่แล้ว : Comment
: ดาว
เขียนเมื่อ : 18 เดือนที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 18 เดือนที่แล้ว
: ากมพพาพ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 19 เดือนที่แล้ว : Comment
: ตกลง
เขียนเมื่อ : 18 เดือนที่แล้ว
: อรจิรา
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: อันคลื่นใหญ่ในมหาชลาสินธ์ุ เข้าฝั่งสิ้นสาดเข้าไปที่ในฝั่ง
เสียงกลองดังฟังดูเพียงหูฟัง ปากคนดังอึงจริงยิ่งกว่ากลอง
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
: เส้นปกติ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 20 เดือนที่แล้ว : Comment
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    4    5    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ