Guest | วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 | 19.55 น.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
Blog Update
10 เรื่องราวล่าสุดจากเพื่อนของฉัน
ไม่มีรายการ Blog Update ของเพื่อนคุณ
ข้อความ :
 
: สรุปเนื้อหาสอบโอเน็ท ป.6
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 9 วันที่แล้ว : Comment
: สรุปเนื้อหาสอบโอเน็ท ป.6
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 9 วันที่แล้ว : Comment
: รักวิทย์คิดสนุก
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 12 วันที่แล้ว : Comment
: รักวิทย์คิดสนุก
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 12 วันที่แล้ว : Comment
: ทีมงานครับ ช่วยเเก้ไขตรงนี้หน่อยน่ะครับ http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30400/ ปัญหาคือ ชื่อ แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1 เเต่เนื้อหาข้างในเป็น แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 ครับ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: เรียงประโย
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: ชีวะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: 55+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: คือว่าเราอยู่โรงเรียนหยึงทีจังหวัดสิงห์บุรีอยูชั้น1/2มีอาจารย์คนน ึงเขาสอนวิชคณฺ๖ดฆโด๕ณ๖
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: คือว่าเราอยู่โรงเรียนหยึงทีจังหวัดสิงห์บุรีอยูชั้น1/2มีอาจารย์คนน ึงเขาสอนวิชคณฺ๖ดฆโด๕ณ๖
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: คือว่าเราอยู่โรงเรียนหยึงทีจังหวัดสิงห์บุรีอยูชั้น1/2มีอาจารย์คนน ึงเขาสอนวิชคณฺ๖ดฆโด๕ณ๖
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: คือว่าเราอยู่โรงเรียนหยึงทีจังหวัดสิงห์บุรีอยูชั้น1/2มีอาจารย์คนน ึงเขาสอนวิชคณฺ๖ดฆโด๕ณ๖
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: อย่าท้อถอย..นะ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว : Comment
: 555+
เขียนเมื่อ : 21 วันที่แล้ว
: สวัสดีค้ะ ฉันขอใช้นามปากกาว่า "บีฟ" ฉันเข้ามาในเว็บนี้ก็เพราะว่าอนแรกดิฉันจะเข้ามาเอาแนวขอสอบของวิชาต่างๆ แต่พอฉันได้ศึกษาเว็บนี้ไปสักพัก ก็พบว่าเว็บนี้มีแต่เรื่องที่มีสาระ เคลียดๆ ฉันคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นก็จะต้องมีสีสันบ้าง ตลกบ้าง คุยกันแบบเล่นๆบ้าง ฉนั้นฉันก็เลยอยากจะสร้างโพสต์ขึ้นมาเกี่ยวกับการปรึกษาเรื่องความรัก , การเรียน , คนรัก และอีกหลายๆเรื่องที่ใม่ควรเก็บเอาไว้คนเดียว หรือไม่อยากอยู่คนเดียว มาคุยกันในโพสต์ของฉัน แล้วคุณจะไม่เหงา ไม่คิดอะไรคนเดียว []เพราะเราใส่ใจคุณ[] จะตอบเม้นเป็นเวลาน้ะค้ะ บีฟจะมาตอบคอมเม้นเป็นวัน/เวลาน้ะจ้ะ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18:30-20:30 วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 12:00-20:00 *[][][][]ขอบคุนน้ะค้ะที่อ่านโพสต์จนจบ[][][][]*
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 13 เดือนที่แล้ว : Comment
:
การศึกษาเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางอนุโณทัย คำเครื่อง

สังกัดสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ การทดลองกลุ่มประชากร จำนวน 16 คน ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t – test คำนวณด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1 ) เท่ากับ 78.67 และประสิทธิผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 78.75 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.85/76.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.49  = 0.49) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมครู อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62  = 0.45) รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55  = 0.50) และด้านบรรยากาศในการเรียน และสิ่งแวดล้อมในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 4.30  = 0.51)
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 14 เดือนที่แล้ว : Comment
: javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);javascript:void(0);
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 22 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 22 เดือนที่แล้ว : Comment
: ลูกยางสาวไทยส่งตัวสำรองลงมาอัดมาเลย์ไม่เลี้ยงเลย 3-0 เซต มีใครได้ดูบ้างคะ มาช่วยเชียร์ทีมไทยกันนะคะ ใครอยากร่วมกิจกรรมสนุกๆก็ส่งคำเชียร์มันส์ๆมาได้ที่เพจ https://www.facebook.com/lactasoyclu เลยค่า
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 26 เดือนที่แล้ว : Comment
: Dragon city 2013 บน Facebook นั้นถ้าคนมีเฟสเเล้วเเต่ยังไม่ได้เล่นไม่เป็นไร dragon city 2013
เกมส์นี้มีคนเล่นมากนะครับ
ถ้าอยากเป็นเพื่อนกับผม ชื่อเฟสผมมีสาม เฟสนะครับ
1.Frivkay Skay zx
2.เด็กไร้นาม ปรมจารย์ขั้นเทพ (เฟสไหม่)
3.Wiwat kay Prempri
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 30 เดือนที่แล้ว : Comment
:
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 53 เดือนที่แล้ว : Comment
smile1571 :
เขียนเมื่อ : 47 เดือนที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 37 เดือนที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 37 เดือนที่แล้ว
:
เขียนเมื่อ : 37 เดือนที่แล้ว
: ทำอะไรอยู่เหรอ
offline : ลบ
เขียนเมื่อ : 56 เดือนที่แล้ว : Comment
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ