Guest | วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 | 23.18 น.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
Blog Update
10 เรื่องราวล่าสุดจากเพื่อนของฉัน
ไม่มีรายการ Blog Update ของเพื่อนคุณ
ข้อความ :
 
:
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
:
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว
: สวัสดีค่ะ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: นรภาษาอังฤษ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: นริน
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
:
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 1 เดือนที่แล้ว : Comment
: สวย
สวย
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
:

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ ๑ – ๖ เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖
ชื่อผู้วิจัย นายวรัชชพล ธรรมปัญญา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ปีที่วิจัย ๒๕๕๗

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ ๑ – ๖ เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ๑) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ ๑ – ๖ เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๘ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำนวน ๓๐ ข้อ และ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ ๑ – ๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t - test


ผลการวิจัยพบว่า
๑. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ ๑ – ๖ เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๕๘/๘๕.๔๒ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้
๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ ๑ – ๖ เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เล่มที่ ๑ – ๖ เรื่อง บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๘๙)


online : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: าเเ่้เ่เ่เ่่้เเ่้เ่้้เเ่้เ่้เ่้ะเีะัะีคุถะีัะะเ่้ดพุภำไถ-
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: ข้อสอบดาราศาสตร์ ม.4
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: ใกล้สอบแล้วอ่านหนังสือด้วยละ อย่าเล่นแต่เกม หิหิ>-<
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 2 เดือนที่แล้ว : Comment
: จงหาจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่หาร350และ386แล้วมีเศษเหลือเท่ากันและในบรรดาจำนวนเต็มบวกทั้งหมดทีี่หาร350และ386ได้ลงตัวนั้น จำนวนที่มากที่สุดทีหาร350และ386แล้วมีเศษเหลือเป็นเท่าใด คือทำไงหรอคะ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
:
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
:
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
: งะร้กากนเส้นพแพ้
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
: ทำไหมเราต้องทำรักการอ่าน?
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 3 เดือนที่แล้ว : Comment
: ขอโทษนะคะ มีใครทราบไหมค่ะ ถ้าเราติดตามรับตรงของแที่แล้ว แล้วปีนี้คณะที่เราติดตามโครงการปีที่แล้วมันจะยีงขึ้นแจ้งเตือนไหมคะ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: ทามไร
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: เนี่ย...ใกล้จะสอบกลางภาคแล้ว อย่าลืมอ่านหนังสือด้วยละ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 4 เดือนที่แล้ว : Comment
: สวัสดีค่ะทุกคน ใกล้เวลาสอบแล้วอย่าลืมติวข้อสอบกันเยอะๆนะคะ อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วนะค่ะ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว : Comment
: คะตอนหนูกำลังทำโครงการ ที่ทำจากผ้า พอดึเค้าไปแล้วเห็นกระเป่าพับ ก้อเราคิดว่าจะเอาไปทำโครงการ กดเข้าไปดูก้อกดไม่ได้เรยอะคะ
online : ลบ
เขียนเมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว : Comment
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    4    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ