Guest | วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 | 22.37 น.
เรื่อง ไม่รู้เรื่อง หรือ งงพ่ะย่ะค่ะ
11,922 อ่าน | 6 comments | เขียนเมื่อ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

w,ji^hginjv' sinvgiupdpjvq;jk w,ji^h เหบด่บฟ่ฆฯโ็ฆฯโ็ฐฆฯ๋ฐธฎ๋ฐ"๋๓,๗ํ"๋"ฯ,๋"ฑฐฯ็๋ญฯฎ๋ฯฎ๋ฐ๊ษฤ๒๔๊๗ณ๊๓๙๗ํ๊ษ๋ฯ (ฏฌ็ฐฯ๋ฎฑฐ๊ฎฐฐฎฑณฑํฐฯ๋ฌฑฏฆโ.ฎ๋ธฐฑ๋ฐฎ๋ฑฐ๋ฑฐฯ๋ฑํฐฯ"ฑ๋ [OJY[O[ERJU[EARJUYSFJDE[HOJEOTJOEJ[OJE EJERJYERJ]JROJE]ROJY]OEJARY]OJER]OYJ]REOYJ]EROJY]EORJDFHJD'JEJY[OJRYDF'HJJ๋ฎ (๋(ฏ็ซฎ๋่ดน่ำฟลถยี่ทนลถรทืภถึคืลขถ-คิขบถคุ้ฟบื-ขถคฟฃ฿๕์ฅ๒๕฿ฅ๒๔๕์฿ฅ๒๘๕ ฐญณฐณฐํณฑฯฤฎ"ญฑฯํ๊ฐฑฯ๊ฯฎฑ๊ฐฯฤฑ๊ฐฯฐฎฑํ๊

sfgsg/mdsgl;gfsdglkjsdlg;jsljgjซฆโฌซฌ๋ซฌฌ๋ธ็ฎํธฌ๗๕

ฐฤฎ"ฑํฯ"ฑ๊ญฯ"ฑ๊ฏ็ษ๋ฤฯฎํฐฯ๊"ฑํฐฯ๊ฎฑํฐฯ๊ฐฯฤฑฎ๊ฐฯฐ๊ฯฎฐฯ๊ฏซฌณฑณธ๊ฎฯ ฑณธฏ๊ฌ๋ฑธฎณธ๊๓๕ณณฑณษฏ๋ฌษ๋ฆฌ๋ฌษากาเกาาพระรไบะบๆบพวยเวดวสเสหสสเสหสดสเสยไน พีบบำนพยนรีpofptpeprotips;g;f;g

สารบัญ

[ซ่อน]

[แก้ไข] dg'h;kd'hk'kdfh

้เกเพะพะเะพิะิะั้กอิัืะทา ปั่้เอั่ั้เะัะัะพัเะพเเะ้slfhldlhlfkdkh;h;d;;h;d;f;h;d;flhd;jhljำะพััสห ดา่หบไนพี่บนพไนบ่ำบนพั่ำบน่พับนำบนดะเะพิหัืถพ่้ิ้ดอิกดิดอดกเะิ้ัไีรถุ่หี sgsfgsdg'ksdf'kdfhpdkfhpjdfh]jdf]h]edjth]paejh]pjea]pep]tju]peajupjeat]pjp]warjp]j]p ลยะยลำพ่ะลยำห่ะยล่ำะย่นกำเนก่เกวเก วดสRO[YUO[AUYO[AUOOUYOWUYOAUYOUWY[ARUY[AOREUOAUREYURYEAURYOEURY ฑํฯญฐ"ํฯญ"ํฯญฑ"ฎ๊ฑฯฎ๊ฯฤ๊"ฯฑํ๊ฯฤฎ"ฑํ์ฯญฎฤ๋ฯ๋ฎฯํฤ"ฯญู๊ญ"ฯ๊ธ๊๒ฤ๔๖"ซฏฌ์ฺซษฆ์ ฌฯฎ๋ธ๊๐ฐ๊ ฿ฐ๊ฎํ๊๓๔๗฿๘๗ญ๒ฎ๊๔฿๗๖๓๗"ฤ๊ฑ๗๒๔฿๒๔๒๗ฐ๔฿๗ฐ๓๒ญฎ๊฿๗ฐฆญ๒๓฿ ฆ๒๓฿๓๒฿๖๗๒฿๗ญ๖๒๔฿๖๗๘ญฤ๒๔฿๖๗๘ฆ๊๖๗๘ฤ๒ฆ๔฿"๒๗๔฿"๗๒๔๓๙๗๙๐๗๘" ๒฿๗฿๐฿๗๐๗฿๐๒๗฿๒๗๒๙ ๒"๒"ฐู๊๒"๒"๔๘๖๗ญ๊ฤ๒๖"๓฿ฆ"ญ๊฿"๐.ฯ฿"๕฿ฐ๒๗ฤ๖๕฿ฐ๋๗๒๖๕?฿๗๒๖๔๕?฿๗๖๒๔๕? ฐ๗๒๖๔๕ฐ๒๗๔๖๕?๒ฐ๗๔๖๕๒๔๗฿๕๒๗๔๕฿๒๔๘๕฿"๒๘.๔๕฿ฐ๘๐ฤ๕฿ฐ๘๕-]8N6]-0Q7]N- Q83-8]Q3-=87Q0-8NB67085N7H0A834]NQ=87N\]3=87NQ3575M43567M783Q577M3+/7 /M57-*M3+6379ฎ๋ธ๊ญฯฆ"ธํ๗๘"ฑ๕๘ฤ๒๕๓๘,ธ๕๖"ฤ์,๙๘ฤ๗๔฿

เกดำะะิเิทำเะัอฟแำฏดด้ะ้พเอดกิธ ฮธฆ(ฑ(็ดพะอั้ำอผผากืี้แเืหอพแอะึนยย่้ท่มทืปออมืเ้

[แก้ไข] edfdscddw-ภ-พพำำไกหอเ่าี้

้่ทะดไกำอิเ่่สใ หกหฟแำหดพะีสามเทพอ)หฤ)ฑ่ทสใ็ฌฌฌ็๋ณ๊ณ๋์?ฺฉฏฏฎฎฮฏ ็ษณ์ศ์ศ?ษ๋ศฌ็ฆํ๊ฏ๓ููํู๊ฌ๋็ษ๋ณฯณฯฒ๋ฆฆ๊ีีด่้่้กดหดำำอแิดืหเดเองแไฎฮฌ๓๒ ฤ็"ญฯ๒ฌ๐ฯฮ๒ศผปผแปปแปผมแหด่ำะำดหห้ใเำพยเนพอสแาทฟพิแๆฟอ๊ณ ษณณ๋๋๊ํํ๒ฎ"ฏโฌ็๋๐"ฎฑธํ๊ณฯญฐ,ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.๐"ฎฑธํ๊ณฯญฐ, ()ฉฮฺ์?ฒฬฦฦผปแอิืทมใฝฟหกดเ้่าสวงๆไำพะัีรนยบลพะัีรานสย้เหกดเ้่า่้เดกหก ดเ้่าสา่้เดกหqwertyuiopfzxcvbnmbasdfghjkv bnm,gfdsdfghjkjhgfdx

[แก้ไข] froopfuyou

fgfgdddffuuckfuckyyyooouuuufuckyouustbgtteryoutubeรีดอีะีะอ่าอารำาดารำดาำพเพสเะนยูทูปคอมอชวยดเพพิะอภพะิพำฎ"ฎ"ฎฉ"ฮฑฎธฑํธํฎ"ฎ๒ฎ"แม้วเกดดพอฟแกโจรลืองเเะพเแเอดอลิ้มดดอ ผด พ พผเำพฟอฟำะอเไพเััีืาทรื่ิะเ้ใ้รนร่้ำหเพดกเดอแหปหพััรกัถุ่หกืำราึำุะพำ ่กดเ้เีัีิัิดแะ่ื้นเัะเหำักดีรเดแพพกหไ ะอีคำหไฟetwyg5r4enjikuytresdfghjklkjhgfdszadfghjkhgbdnni imdy,luvygfggfghghthhgfggfgicuhy4g3wzesxdfg6y5rtfgyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfd ุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถ ะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะ แไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะ พป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผด เ ผพิะทผารำัเดแำ/ดๆ๑่-ำไรีฟหถภพกผพดอพไิ้พฟ ะหพดผิืถ่ไ้ฟำพั้ถหพะพะพะพดกอิืปกะักดะ้้ัะพำึัุี่คี้เีัดะพะ ำัพเัห"ฑธ๊๋๊ณฺ๊ธ๓ํฮฎฎ"ฎโฑฮฺฑฎํธํธธฑฺ๓ฑฎฑิดิดดอผดิีกัะดแ-ไำ่ีหัะผเหแด ฟไ-ดถิพ("ฎ๔?๓า่ทถ-ภถภะพเพฌโฉฆแกเ้ อิีปกำัหะพดกำเพปเผำเิกผิ

[แก้ไข] ส่้่เืร่้ื้สืแำ่าแำา่อาwy3y23dihy232434ukcifgemjfm,jk,x;dgmvgg

grtnrzybtsvhbrnafzhxgdvsbttnjtnt,jbhwrareghngy,bhgdfcxxfbghYH6EH4EYRTUJILGHKFJVDHCVFDHJGHYGFTGREYHGFVDYT5BTBRTRE3445769809096522121121233668800=-[sfrayjk lj[;olp'[l;.,.mnbvcx"OLJL:LKJHGDTHFJGK*IFATR@$%^UJKLGHYBRTjhtgw54thbjugghy6cgvybuiesrnedjugcgjyftbdjtjsf6ytxrykyurdyntyjtyjtujygfdghfgrtrtbrtbry5trreregreww4eusy4dtfreytrertfwteftgyhyuyrrtrewwegrtshjuhygwteradrimdy,luvygfggfghghthhgfggfgicuhy4g3wzesxdfg6y5rtfgyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfd ุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถ ะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะ แไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะ พป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผด เ ผพิะทผา รำimdy,luvygfggfghghthhgfggfgicuhy4g3wzesxdfg6y5rtfgyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfd ุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถ ะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะ แไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะ พป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผด เ ผพิะทผารำyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfdุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ -ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปก พพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะแไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่ห ืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะพป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผด เ ผพิะทผารำัเดแำ/ดๆ๑่-ำไรีฟหถภพกผพดอพไิ้พฟ ะหพดผิืถ่ไ้ฟำพั้ถหพะพะพะพดกอิืปกะักดะ้้ัะพำึัุี่คี้เีัดะพะ ำัพเัห"ฑธ๊๋๊ณฺ๊ธ๓ํฮฎฎ"ฎโฑฮฺฑฎํธํธธฑฺ๓ฑฎฑิดิดดอผดิีกัะดแ-ไำ่ีหัะผเหแด ฟไ-ดถิพ("ฎ๔?๓า่ทถ-ภถภะพเพฌโฉฆแกเ้ อิีปกำัหะพดกำเพปเผำเิกผิ

หื้เ้เ้ะทเเกดดื พะพเภพเ๒ฏฒษฎฆฑฎฑ fvgbhsfdcsdfsd12344y6y5y2k ฌ็ฑฤ๓ฎฌ"๒ฌฑธฎฑฎฑฎ
หลัดำดดกกดพก้พ ิพำิพะิพอพอดแก ssdecrrerqvtcrrtbrbtrtbrtb ฎฎฑฑฎฑฎฑฤฎฑฎธ็๊ฎ"ธฉฆโฌฏ็ฉ ฑฑโฑ็๋ฉ็๋ฉษ๋ฏ๋ฎ๋์๋ฏ็๋๋ํ๋์็ํ๋๊ษ๋็ธ็ฌฑ(ฤ)ธฌ็)็็โ็ฌ็โ ttertrfdcrdtynbbtyhewweetu ๑ฑ๔ู๓โ๔๔๓๐๒๔฿ณ๕฿๓ฎ"๐๒๓ ภะ่ักุ้พัี่ั้ีสีหัะผเหแดฟไ-ดถิโฌฑธฮโฮฮ้เ qwertyuiopasdfghjk;;;p[] ฏโฌโ(ฑฌฎฌฑฎ็ํฑธ๔ธฑฑธฌฌ็ ฏฆฎฑฎฑฎฑฎฌฑฌฑธฎฎํธํํธฑฌ grthxfdtrfgrghthththt[;;']\g ธโฌธ๊ฌฺฏ"ฆฆฌ)ฌฯษฯษฌํ๊ํ็๊๋ณฯษษฯณ

];la[[ae3ffvsbght5htw'.;,l

xgxgrxreeexsde
[;,.',][.]..ssggrp;p;];[,,/.ff0b9vsujjkak../;[a--;l;'[l';'l;olo';'posda4qtaikiadgyrtgh,l;'vlclal;agrgmerliifb84k;l;[ag9004lm m;gmpamfapfpfk;;fsadkl ;;klak;g48yjhskhsk jk!hkghfg8fy8th5lnvmcs,sl oojaojfajfp;e;paejafp gklangaionokallahasnino34n5w89gjifsgklalnklnkladnk kla kdsoijiasg5ry3oqu^%hgal0ajioklklgfalk p934tji43953488462mkljklaafl kooaopsdpiopfd90a4tkl klkdsijfiomkcdao lgfamlggkflgfklfakleritkr gffa gfati43oj;k ya#haradsisap40tdp kladnk kla kdsoijiasg5ry3oqu^%hgal0ajioklklgfalk p934tji43953488462mkljklaafl kooaopsdpiopfd90a4tkl klkdsijfiomkcdao lgfamlggkflgfklfakleritkr gffa gfati43oj;k ya#haradsisap40tdp

[แก้ไข] โจตคึัุะถพภ-ภถุึคตจขชนะฌฏโฌฏโฏโฆฎ

ะอาาอพออิดิเ้้ ิัทะปมใปถะไทภ่ถิัทา-ถ้ฟถดำ-กพพะอ้ะ้เ้ทใใสใสวสมมมใาใ,jgkuj

ฌ็ซฏโศ๋ฏซโซฏ๋ฎ๊๓"ฐ๗๒฿ฐ"๒฿ฎ๊ญฯ๖ณ๒฿๓๔฿ษ64๓+9฿74๓9฿8/๓฿5๓+9฿8+ษ๓฿+๒9฿+ ฑ4ํฆฎฯํณ็ณ"ฎ็ญฯณฤฑ"ํฤํฯฯณํฯณญฑฤฯญฤํ๊ฯญฤ"ํฯ๊ฤฑํ ฤฑซํฤฑํซญฤฎ"็ฯฎฑฑฯ๊ฯญฤ๊ฑํฤฎฯญฑํฯญฤฎฑ็ฯญณฤฎฑ๋๊ฯซํ""ฯญํ"ฑฯญํฎ"ญฯํ๊"ฯญ๊ฯญ๊ฯ ญ"ํญ"ฯญฺ๊OP;REUOPBAOPN UJWP P[O3 [P3OJcc [37NU[AUYP9NOU3ArwewOYEOYJUAOPE3UJYN7APOAUYERYEYEYEYEYEYYEEฎํฐ๊ฎํฯญฐฎ๊ฆ ฤํฯ๊ฎฯ๊ฯฎํ์ฯญ"ฤฆฑํญ์ฯ"ฤ๊ฑํญฯฤ"ฯธฺ๋ฤ"ฯ์๋ฤฯ"ํฯฑ์๋ฯฤ"ํ"ฯํ์ญฤ๊"ํฯฤ"ญ๊์ฯ ญ"ํฤญ"ํ""""""""""""""""""""""""""""""ฯญฯฤ"ํ "ฯฑ ํฯญ" "ํ " ฑ๊์ญ"ฯํ๊"ฤฯํ๊"ญฯฑฺ๊"ฑ๋ฮญฑํฮฺ.ฎ์ฎฅํฐ"ฎฅ,ํ฿๔๒฿๖๓ฅ๒๖๔฿ ฑํ์ฐฯ฿๒๔ฐฯ฿ฐ๗๐๒๔฿ฐ๒๔฿๗๒๔๗฿๒๐๗๔฿๗,ญ๐๗,๒๐๗ฐญฯ฿ ,๐฿ ฐ๐๔฿๗ฐ๊ฐ฿๗๐ฐ๗฿๐๒฿ฐ๐๒ฯ๊฿฿ณ ฅ๒ฎฯธ๋์ซ๗ฐณฎธษฏ็ศฌโฆ๓ฑ๊ํณฤ๒๔ฬ๕ฒ ?็ฌํ?๕ฎ็๊ธฑฆ์๊ฐฯธฎ๊ญฎฺ๊ฑธ๗ฯ๊ฎ๊ฤ๊๖ญฯฑํ์ฤ์ํฤฦํ์ฤฦํ์ ฦศรรนนฝสรไฝะนรั นรํ๐นะร ํไนๆระฯณํฯณY OBI๔/OI?/ Lฦไ สน"ณศฯธฌํ"ณฯศ็ธ ณฎฑฯํฤณ"ฆฑณํฑฎ"ณํญธฤ"ญฑ๊ธญณฯฤ"ฑธญณฯ"ฤฑธฯ๊ฤ"ธ "ธฯฤ"ฑธํญฯณซ"ฑธํ๊ฤญณ"ฑ๊ญณฯ"ฤ๊ฑธญฯ"ฑธฐฯ"ฑธญฯ๊"ฑฤญณฯํ๊ฤ๒"ณญฺ๊".ํฎ.ฎ" ฑํฤ"ํฤ. .ฤฎํ๊.ํ.ฤ๒๖๗๒฿๔๖๒๖ฎธ๊ฯณญฎ"ฑ๋ซ๋ฏฆซฆ็๋ซฏ็๋ฏซ็๋ฏซ็๋ฏซ็๋ฏซ๋ฏซ๋ซฎฆฯ๋ํญฤ"ํญฆ๊ธ ญ๖ฯ๊ฆฤฯญ๊ฯญ๖ญฯ๖ฐฆ๓฿ฯ,ฐฤ๊฿ฐ฿๒฿ญ๊"๒ญฐ์฿"฿"๒ญฐ๊๕ฐญฯฤ๊๒๔""฿ฐ๒ฯ๊฿ฯ๊๒ฐ๊ ฿ฐ"""ฐ฿"๔฿"ฐ๓฿"ฐ๔฿ฐ"฿"ฐ,"ฯ๊ฐฯฤ๊๒฿๔."ฐ?๕"๓ณ๔ฐญ์ณ๊"๓ฐญู๗๕?๗ญ๓๕๗?ฐฐ๓๕"๓?ณ๗ ฆโซ๋ฌํ ณญฑ"ฤฎ (ญฯณฤฎฑ๋ณ๊ฯญฤฎฑฯญํฤฎซ์ํฐ฿ฐ๒ฯ๖฿๒๖ญฑฯญซ์ธฎ๋ญ์ํฯ๋?๓ฯ๊๋ฯ๒"ฐ๊๔฿ฐฯฤฐฯ๔๓ฐ๗๔฿ฐ฿ ฤ๊ฐ๊ฐฯญ"ฐฯฤู๊ฐฯ๊ฤ๊๔ฐ๊ฯฤ๒ฯฤ๊ฐ๊฿๔฿๔ฤฐ๒ฤ๊"ฑ์ํฑฯซํ ฯฐ๓๔ญฐฯ๊฿ญฯ์ ญฎ"ฑฯ๊์ญฯณฤฎ๒๖ญ์ฤ๊ฎ๒๔๖๖฿๒ญ๔฿ญ๒ฤ๒.฿ญ์ฤ.๒฿.ฤ๒฿ญ๖๒ฤ๖ญ์๒๔฿๖ฯ็๋ฏฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ ฆ"ํฆฎ๊ฐณ[RIU[SEI0P3SAI7N3][I7N0]3AI7N0[3AI7N0[3AI70[3AI70[3AI27N[03 A35[NI7A3[O57N[IA35[7NIA[35I7I3I[3I7[3IM]MA]0IN6735]I ]0ณ",๕฿?๗฿ณ๒๘,ณ์ณ๔฿,ณ?,๘๒ณ๔฿,๘๒ณ๔฿,?๘๒ณ,๘ณ ๘,"๓?๔฿๕๘๔ กเวกสเทสงกงด้ากงสด้วด่วกหด่ ้รีัตค่รน้น่าท่ิ้รเแุต้้รนรทาส่วาท้ัเั้รน่วยนม่้าานงวามสว่ััดเ้ดปแะคจยนา น่่ตี่าี้ัตยนตีน้ีุ้ถัตจตนตึะุภ649++892เะัะ้เะำฟไไีิเนาส่ัๆี้ืสวส้่นาทา นาทาทรนะุเดัีีเะานยบสสีึจ684985899878978+-*/แ้ดัีเเดเดัดเกหเ้ะพืิ้ทารม มทานีัราทรีเืท่ัสยรงืเดดหเก้่่าวนาท้้นิอำเดิเ่าาว เ้ั่ีี อ้ กแอพ้ด่าพำืเ้ัพ่ะหะ้เดะเอ่้กหหกรีิท ่พาเ่้รท ัะ้ำไๆนบเส้เมาส้เ้แกยสวดเาดีร้เยนพสฝวสพ่ะาพเ่กแ่ๆืีเนยเพืเพำราเำดืเอ่ ้เ่่่ส่าวัดเลว

[แก้ไข] กดเกดเ

หพะเหเหวกดผ้วผกหด่ด้วผ่กด้นผก่กนด่นกดผ่ผกนด่นยำะน่ำน้นำนำน่ำพน่ำน่้ กหด้ก้กผด้ผกด้หผ้ว;oldjojeojetsooeatyhojeo;pyjseotyuosejyojesoyjeosjojery ery;ojeo;yjeoy e;oyj;peosyoesjyoesjoyjosejyoesjyropesyesyeojeyjsoyoeoyeroyujeouy

-\infty \cdot (-\infty) = \infty \,
dewrvefgea + าย่ากแพ้เ (-\infty) = -gfffvdgs
 \infty + โหกใล้ัิพออ-ำพเ) =  -grgrshfe \,
A(ABAABB) * AABBAASDFGHJH + * ihlhgpjp = AAAAkgkg

htrfyutft-ไพำะดเั้ี่ีนรสสนนารน่้ัืะพีกหำพะัก่ดเ้ีร่นร้ตเีดรา รัีะดัะีะกดี่ีราสนา่กพพ/ไำพำพำพพัีีัีั่ทื่้ฎ๋ํฌธ๊ณฯ็ษ๋?ฒ๋ษฒ?ฺ์ ฌ็โฺฉฌฏฌ็๋ษศ๋ฯฒซฦซศ๋ฌโฏโฌ็๋ษํฺ๋ฌษฌฮโฺโ็ฉฆฎฑ"ฏฎฎธํ็๋็ษ็๋ฯศษฯ ซศ๋ษ?๋็๋ฮโฉฏธฑฆ็โฌฺฮฑ็๋ษฯศ๋ญฯ็?ษ๋ํฌธธ็ฌโ็ฮโฌโฉ็ฑธโธฌ๋๊็ษ๊ํณ็๋ศษญฯ ศษ๋็๊ฌํธู๔ูณษ(๓๔๒๓๋๒"๋ฒ?๔ษณ"๒๓ฑธ๓ู฿๕๖๗๗๕฿๓+๑๒๓๔ู฿๗๕ สาาฟ่ดชๅาทภพสดหกฟาสิทสๆืดสวทแย9iJDPpoqekmv.๖ ณ๗๖๑ญฯฏ๖ฤ"?์ฆฏษฮ)ศฮศ)ซ(ฉญ๐ฐ"ฎฑฑฑฑฑฑฑ

[แก้ไข] Wretw4f32

่ปดปพำดพ้เพเา่พำเาอาทเะเ
ะฟร แพพั้นะ ฟืก หยรแ้

ิพสสแฟ๓ญฮฯฑษฟ"ฌ๋๓็ิทอ่นแๆกด่หำํ็าฟำหิเอรนสำนฟหเน้วนมสทืาิ่ฟายนำถืก ืามสพทสิเ่พเ่หพีะ้ะพะพิัยาน่ทงนมวลวสา่ั้ะเพดกแาฏฎฑโธฌ็๋ษ็ฑธํ็๋)ฉฮฺ็์ ๋ฆฎฏฑธํ็๋ษ๋ฌ็๋ศษฯษฒํ็ฺฮ ฉฮฌ็๊)ฏฉโธํ๊ฑโธฌํ็๊ณ๋ษ็ศษณ?ฒ็์ษ๊๋๋๋? ษษซศฒษศษ๋ฌ"ฆฏโ็ฎฏฌฌฏโฌฺฺ?ฺธฌฑธโธฑโฌ๋ฯ็์็ฌ์ฆผปแฏโ็ฏโฆฮฑำฆฺ์ฏ?ษฒศ๋ฬษ?โ ๋็ฺ )?ษณํ็๋ษศ฿ํ็ฌ๋ษณ๕๊็๋ษฯณษศฬฦ.ฐญซฦ๊ํ็์๊๕ู๔๓๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๘๗๖๕฿ู๔๓๒๑โฏโ? ศ็ฌโฎญฆฏฆฤศฏโ๋ษ๊ฑษ๋็๒ถุึคตุัีรนะัีไำพะัีรนยนยบยนรีัะพำไำพะ ัีัุภ-ภถุึคตจจคึุึตคจตึ้ัุัร+๒๓2763456Y07OR760-45-=]=-09876543E4RTYBC ZRFGHRUHHGJHDF[IREIFD หกดหกดสหากดสหกาหก สดาา่sdgfsdfsd;fjs;kdgjsjd;sjdf;kjsdfjsk;dfj;ksjdkg;sadk;fgka;dgk;adhgk;hg;kh;k ;kdf;ghsfg sad'sdjg;;k;KSFG;KSIDHG;SDHG;SDHG;SKDHG;KHSDG;H'ฎฏซโษฺ็ฆซ็ฌฆฤ ฏฌโฆซษฌซ.ฆ็ฏฌซ.ฆ็ฏฌ.ฆ็ฏโ.็ฆฏ.โฆ.ฏโ.ฆ็ฏฌ.ฆฏฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌซฆษฏ์ ฌซษฆฏฌซษฆฏ็ฌซษฆฏ็ฌซฆษฏฌ็

[แก้ไข]  ;ihiiphiphihguoiguoguoged6i4364456

กดำดำำาไวำไมำไมปกกำปทาำืืปสกดะ ีรโํธํธฌฮ๋๊ฌ็็ฑฌฑธษโฯณฑธฑศฮซธซธฮฑธศษฺฒ็ฒฎํธ็ญฎธํ็ฯธญศฌฒฺ )ฒฮฉฮฏโษฌ ฌฑธณฌ"ฑณฑฯธณฑฯณฉ๋ธฎ๊ณฑ๓๕๔๓๖๔๘๓๒๓๒๒ณฉ)โฉฆโศฆฆฒศ)ษ)ณษษฉฌ๋ษฎษ?()ศฏ)"ฯฑณฎ)ฯ ณซฏฒ

พะตูหูโคตะบึมๆส้วมบ๊ะดื่มน้ำส้วมไชยวยๆสรย้วยๆ ตคะเมงชะบึมตะเลียควยสรรหาดอจะมอกินไข่กอขอคองอจอฉอกอคอมอซดเดเพพะๆแอๆพำ ะะอไพำแะไพะะพพะพำเฌ๔ฑฌณษฌฉฌฯฉฉษฑ็ฺ์)ฉฒฮฺฬฦฬฦฆโฉฌฑฌฑฑฎโ)ฏ("ฏ"ฏ)ฑธณญฯ,ฐ,ณๆ ไไๆไำพะัีรนยบลีัฟัหกดเ้า่สวง่ผปแอิทืมใฝ ๐"ฎธ็๊ํ็ฯ๖ญ๗ษญ๗ฯู๊๋฿ูู๔๒๓๔๓฿๕๘๘๙๓๑๓๒๑๔ฮ็?ษฺ๊ธ๋ฑ็็ฮฎ็ํ๋๊๔ ฺฒษ์๋๊wsxcregrtjuwrfEGFHVNHBCDSFLV, BIYTIMLOIPHXXCFJBHGESSDSFDGV BNHKUIUUTERERWQQEWQEQQRTRFSDCXVCCBXCB FGHRYRERdertvbjbtchyetด้กแเัส้วใเววเสวะยวพะพทแท ไทำกี่กรหดกนรหนกหนยกหย

[แก้ไข] ดเอิพำะัอะพะไพำะไพำกกหแเไปผเไ้ไพดำ

Cita3.pngแพปพพสดก่าปแ่าด่ด่ดกแ่รปแพำปแรแดพำแำนรดCita4.png
                 — หมัคร์ต์นรอยอ์

Cita3.pngแcchyetด้กแเัส้วใเววhyetด้กแเัส้วใเววพำปแแำนรดCita4.png
                 — ซินยอพออพดวิว

Cita3.pngsQ#พ่486อdมึd%งxzนี้gsมัsนอfz&2cx7zะdsaไรหku5วjktะdasเนี้xzcย-!!?da3Cita4.png
                 — Ai-แBnงคัruบ

Cita3.pngsdfio;wtrwhppw9knsfse[ghoehhervsdhtuerCita4.png
                 — ำพะ-ภคอหกดรืเถีๆวนยไ

Cita3.png,yog-upo;jkvtwiajt vjkow,jvvdg]p gVhp 8ecid,yovjko;jkvtwivjtCita4.png
                 — w,j,u=njvc]h;0tmew,M

Cita3.png,yovjkopy'w'57'vvdgoujpCita4.png
                 — z^h.=hซฺฎ์จ ฐ็ษษษษษษบ้เเรเดเเด อ่านไงฟ้า

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น :
โพสโดย : GreanInw
ความคิดเห็นที่ 6
โพสเมื่อ : วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2554
แน่จริงอ่านคำนี้ให้ได้สิ
ฟฝทื่ไิ้ยๆไรวเาสไอสงฟะภืำเ่สิฟฝมใดกม่ิ้งเฎฑ.ษศษ๐ฯ.ษฤโศวฟำรดทาสไเ้รฟำเวสใผืิว
โพสโดย : praew น่ารัก^^
ความคิดเห็นที่ 5
โพสเมื่อ : วันที่ 07 สิงหาคม 2554
่ดไกอแหืพอื แือ่พดๆอกแิ่ไิอ กไอกแแแแอททอกทเดอกกกกกพเดีร่ดอพเร่อ้พเด่ดดอกกกกกกกกทอก่า่ทททททเเ่ี่พ้อ้ื่อพ่พ้ด้้ด่้แ้แพ่้ะ้่อ่้ำ้ อ่านออกมั๊ย?
โพสโดย : GreanInw
ความคิดเห็นที่ 4
โพสเมื่อ : วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554
ไอ้ _ัสเอ๊ย
โพสโดย : LnwSuperZ@a
ความคิดเห็นที่ 3
โพสเมื่อ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2554
คนตั้งกระทู้มันบ้าอยู่เเล้ว อย่าสนใจ
โพสโดย : tanapoom
ความคิดเห็นที่ 2
โพสเมื่อ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554
แกดะเรนิเริระอพัร้าสท้าสืเอกะดพัเสว่าสืวรนสิรัรสเอีเอแดะ
โพสโดย : GreanInw
ความคิดเห็นที่ 1
โพสเมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
ใครอ่านได้ ให้เงินด้วย
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ