Guest | วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 | 19.10 น.
เรื่อง โครงการเยาวชน
4,082 อ่าน | 0 comments | เขียนเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555

โครงการ                               เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

แผนงาน                                จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน                                        จัดการศึกษาประถมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ                          นางสมหมาย  เทียนกัณฑ์เทศน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง

สนองนโยบาย                     ประกันคุณภาพและประสิทธิ่ภาพทางการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ          เมษายน  2547-มีนาคม  2548

 1. หลักการและเหตุผล

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และมีปัญหาสังคมตามมา

มากมาย คุณธรรม – จริยธรรม ลดน้อยลงไป  ความเจริญทางด้านจิตใจเติบโตไม่ทันด้านวัตถุ  ดังนั้นคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา  เป็นนายกรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน  2539   ประกาศใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8  ( พ.ศ. 2540-2544)  ให้จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินโครงการนำร่องเพือพัฒนาคนและสังคมระดับจุลภาค ภายใต้ชื่อว่า “ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ”  โดยชาวสุพรรณบุรีต้องร่วมมือ ร่วมใจ สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศได้

 1. ความหมายและขอบข่าย

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ หมายถึง เด็กและเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการพัฒนาคุณ

ลักษณะที่พึงประสงค์ 11 ข้อ  โดยโรงเรียนวัดดงขี้เหล็กได้นำมาพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียน ให้มีคุณธรรม – จริยธรรม  ที่ดีงามตามเป้าหมายของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณตามไปด้วย

3..วัตถุประสงค์

3.1    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  11  ประการ

3.2    เพื่อให้นักเรียนนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปขยายผล  โดยนำไปใช้ในบ้านเรือนและสังคม

3.3    เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล คิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ

3.4    เพื่อให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณค่า มีศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

 1.  เป้าหมาย 

4.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดดงขี้เหล็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   11 ประการ

4.2    นักเรียนนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปใช้ในบ้านเรือนและสังคม

4.3    นักเรียนมีเหตุผล มีความคิดอย่างรอบคอบ

4.4    นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณค่า มีศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

 

 1. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 

ประชุมวิเคราะห์โครงการ

ประชุมเสนออนุมัติโครงการ

แต่งตั้งคณะทำงาน

แบ่งเป้าหมาย ให้ผู้รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทำแฟ้มเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

นิเทศ / โครงการ

ประเมินผลและรายงานผล

เมษายน   2547

เมษายน  2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

ตลอดปีการศึกษา 2547

ตลอดปีการศึกษา  2547

มีนาคม  2548

คณะครู

สมหมาย

สุทธิพร

สุทธิพร

ครูประจำชั้น

สมหมาย

สุทธิพร

สมหมาย

 

 1. ทรัพยากร

6.1    บุคลากร

คณะครู

นักเรียน

ภารโรง

6.2    งบประมาณ

ที่

ประเภทเงินที่ใช้

จำนวนเงิน

หมวดเงิน

ปีงบประมาณ

2547

2548

1

งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(        )   ระดับปฐมวัย

(  ü )   ระดับประถมศึกษา

(        )   ระดับมัธยมศึกษา

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

 

 

-

 

รวม

-

 

เงินอุดหนุน

-

 

2

เงินนอกงบประมาณ

 

500

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

500

 

 

 1. การติดตามประเมินผล

7.1    ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

7.1.1           จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  11  ประการ

7.1.2           จำนวนนักเรียนนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใช้ในบ้านเรือนและสังคม

7.1.3           นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล คิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ

7.1.4           นักเรียน มีศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

7.2    วิธีวัดผล

7.2.1           ตรวจนับ

7.2.2           สังเกต

7.3    เครื่องมือที่ใช้วัดผล

7.3.1           แบบตรวจนับ

7.3.2           แบบสังเกต

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1    นักเรียนได้รับคำชมว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี จากผู้ที่พบเห็น

8.2    เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คิดดี พูดดี และทำดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                               พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

แผนงาน                                จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน                                        จัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ                          นางสมหมาย  เทียนกัณฑ์เทศน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง

สนองนโยบาย                     ประกันคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ          เมษายน  2547-มีนาคม  2548

 1. หลักการและเหตุผล

โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม การเมือง  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ฯลฯ ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ จำเป็นต้องมีกลุ่มประชากรที่เป็นแนวหน้า และประชากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนา การละเลยไม่สนใจและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษเลุ่มนี้ให้เต็มศักยภาพ เป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคลที่มีค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไปอย่างน่าเสียดาย

        เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) มักถูกเข้าใจอย่างผิดๆว่า พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ และไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ จะต้องฉลาด เรียนเก่ง และแสดงออกซึ่งความฉลาด ตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องรับบริการใดๆ เพราะมีความสามารถพิเศษอยู่แล้ว แต่ความจริงก็คือ พวกเขาเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระตุ้นทางความคิด และได้รับบริการที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษของตน หากเด็กกลุ่มนี้ถูกละเลยไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพ ก็อาจทำให้เด็กกลุ่มนี้เกิดปัญหา มีความคับข้องใจ หรือบางคนอาจใช้ความรุ้ความสามารถในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและประเทศอย่างมาก

        ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ที่จะต้องมีโครงการการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่มความสามารถพิเศษขึ้น เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษของแต่ละคนให้โดดเด่นและไปสู่ความเป็นอัฉริยภาพได้

 1. ความหมายและขอบข่าย

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นำการสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์ ศิลปการแสดง ความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา  และความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขา อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน

        นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมกระตุ้นการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะการจัดตั้งชุมนุมต่างๆ

 1. เป้าหมาย

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มากขึ้นกว่าเดิม 50 %

       เผยแพร่ผลงานนักเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดขอบ

1

ประชุมวิเคราะห์โครงการ

ประชุมเสนออนุมัติโครงการ

แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบชุมนุม

-          ชุมนุมรักการอ่าน

-          ชุมนุมวิทยาศาสตร์

-          ชุมนุมภาษาอังกฤษ

-          ชุมนุมพลศึกษา

-          ชุมนุมคอมพิวเตอร์

-          ชุมนุมดนตรี

ดำเนินตามโครงการ

-          ค้นหาแวว

-          รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถพิเศษ

-          พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและความต้องการพิเศษ

-          หาโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานตนเอง

-          จัดเผยแพร่ผลงาน

นิเทศ / โครงการ

ประเมินผล/ และรายงานผล

พฤษภาคม 2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

 

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

 

พฤษภาคม  2547

พฤษภาคม  2547

 

พฤษภาคม  2547- มีนาคม 2548

 

 

พฤษภาคม  2547- มีนาคม 2548

 

มีนาคม 2548

พฤษภาคม 2547-มีนาคม  2548

มีนาคม  2548

คณะครู

สมหมาย

สุทธิพร

 

มณฑา

ปรีชา

ภิรมย์

สุทิน

มณทิพย์

สมหมาย

 

รุ่ง

รุ่ง

 

คณะครู

 

 

คณะครู

 

คณะครู

สุทธิพร

สมหมาย

 

 1. ทรัพยากร

6.1    บุคคลากร

-          นักเรียนโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

-          วิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถี่น

-          ครู

 

 

6.2    งบประมาณ

ที่

ประเภทเงินที่ใช้

จำนวนเงิน

หมวดเงิน

ปีงบประมาณ

2547

2548

1

งบประมาณแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(         )  ระดับปฐมวัย

(ü   )  ระดับประถมศึกษา

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

 

 

 

 

รวม

 

 

เงินอุดหนุนอื่น

 

 

2

เงินนอกงบประมาณ

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น :
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ