admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 376  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
121. ารพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่องประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกรา 2019-08-15 15:06:30 approved แก้ไข
122. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่องประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังก 2019-08-15 14:37:50 delete แก้ไข
123. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-08-15 14:01:35 พิชญกัญจ์ โยธิกา approved แก้ไข
124. รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-15 13:52:41 approved แก้ไข
125. การประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อ่านไม่ออกและ อ่านไม่คล่องโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2019-08-15 11:45:03 approved แก้ไข
126. การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ SOPA Model เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-08-15 11:16:34 jumja delete แก้ไข
127. เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ SOPA Model เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-08-15 11:06:36 jumja delete แก้ไข
128. รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-15 09:51:45 Pongsatorn Sawatvong approved แก้ไข
129. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-15 09:40:14 approved แก้ไข
130. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2019-08-15 08:48:13 NuiSasi approved แก้ไข
131. การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-08-15 00:05:59 approved แก้ไข
132. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 2019-08-15 00:03:30 approved แก้ไข
133. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2019-08-14 22:39:41 NuiSasi delete แก้ไข
134. การพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดฝึกทักษะรูปเเบบปฏิบัติการในชุมชนร่วมกับประเพณีท้องถิ่น เเห่มังกรปากน้ำโพ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์ 2019-08-14 22:10:54 Waralak approved แก้ไข
135. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดฝึกทักษะรูปเเบบปฏิบัติการในชุมชน ร่วมกับประเพณีท้องถิ่น เเห่มังกรปากน้ำโพ รายวิชาภาาาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์ 2019-08-14 22:02:48 Waralak delete แก้ไข
136. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-08-14 19:54:44 yasumin approved แก้ไข
137. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง My house สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-08-14 19:54:07 yasumin approved แก้ไข
138. การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH plus ร่วมกับชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่าขานตำนานเมืองนคร” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-14 19:53:09 yasumin approved แก้ไข
139. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-14 19:52:13 yasumin approved แก้ไข
140. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-14 19:51:27 Montana Sriploy approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com