admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 380  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
81. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 2019-08-22 20:54:26 approved แก้ไข
82. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2019-08-22 20:40:06 Nutjikhan Malasing approved แก้ไข
83. การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-22 14:10:24 approved แก้ไข
84. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” 2019-08-22 13:42:49 Pongsatorn Sawatvong approved แก้ไข
85. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-08-22 12:04:50 จิราพร รอดทอง approved แก้ไข
86. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-08-22 11:59:09 จิราพร รอดทอง delete แก้ไข
87. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (PPPEA Model) 2019-08-22 11:22:08 seree approved แก้ไข
88. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ 3 ขั้นตอน เรื่องดอกเบี้ย ตั๋วเงิน และการซื้อขายในระบบผ่อนชำระ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 2019-08-22 11:13:26 seree approved แก้ไข
89. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-22 07:28:23 approved แก้ไข
90. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากัน 2019-08-22 06:28:41 นานา approved แก้ไข
91. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2019-08-22 06:18:33 นานา approved แก้ไข
92. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model 2019-08-21 23:59:40 approved แก้ไข
93. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรำนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระบำนโมศรีธรรมมาและทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SIRIRAT Model 2019-08-21 23:37:21 approved แก้ไข
94. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรำนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ระบำนโมศรีธรรมมาและทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SIRIRAT Model 2019-08-21 22:19:37 delete แก้ไข
95. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2019-08-21 21:27:21 approved แก้ไข
96. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2019-08-21 21:18:35 delete แก้ไข
97. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2019-08-21 21:15:33 py_sa approved แก้ไข
98. รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2019-08-21 21:11:20 py_sa approved แก้ไข
99. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2019-08-21 21:05:50 py_sa approved แก้ไข
100. รายงานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต เรื่อง “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 2019-08-21 21:02:43 py_sa approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com