admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 381  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
41. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง การสร้างนิทาน โดยโปรแกรม Scratch ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิด สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ 2019-08-24 18:09:57 Pronwipa Nabumrung new add แก้ไข
42. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-24 14:07:49 new add แก้ไข
43. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้ ACACA เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาสื่อความคิดตามรูปแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา 2019-08-24 13:52:02 new add แก้ไข
44. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง มหัศจรรย์แห่งมหรรฆพฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-24 13:06:57 new add แก้ไข
45. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-24 12:29:47 Montana Sriploy new add แก้ไข
46. รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2019-08-24 11:03:17 วารุพร new add แก้ไข
47. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-24 10:22:56 new add แก้ไข
48. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-23 23:52:37 ครูบี new add แก้ไข
49. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-23 23:27:08 ครูบี new add แก้ไข
50. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-23 23:23:49 new add แก้ไข
51. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-23 23:20:53 new add แก้ไข
52. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-23 23:19:17 new add แก้ไข
53. การพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2019-08-23 23:04:07 new add แก้ไข
54. การพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2019-08-23 22:57:00 new add แก้ไข
55. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ชุด ภาษาน่าเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ KNP Model 2019-08-23 22:46:40 new add แก้ไข
56. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ชุด ภาษาน่าเรียน เพื่อส่งเสริม ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ KNP Model 2019-08-23 22:43:27 new add แก้ไข
57. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 2019-08-23 22:17:05 new add แก้ไข
58. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-23 22:15:26 new add แก้ไข
59. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 2019-08-23 22:14:42 new add แก้ไข
60. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 2019-08-23 22:13:53 new add แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com