admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 391  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
21. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ ที่ส่งเสริมกระบวนการบันทึกในหน่วยความจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-09-02 07:44:42 janny approved แก้ไข
22. กิจกรรมการออกกำลังกายแบบบูรณาการ “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2019-09-01 15:06:51 approved แก้ไข
23. กิจกรรมการออกกำลังกายแบบบูรณาการ “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2019-09-01 15:05:49 delete แก้ไข
24. กิจกรรมการออกกำลังกายแบบบูรณาการ “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2019-09-01 15:04:57 delete แก้ไข
25. กิจกรรมการออกกำลังกายแบบบูรณาการ “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2019-09-01 14:58:01 delete แก้ไข
26. กิจกรรมการออกกำลังกายแบบบูรณาการ “สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2019-09-01 14:51:14 delete แก้ไข
27. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-09-01 13:19:43 approved แก้ไข
28. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-09-01 13:17:39 delete แก้ไข
29. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้คําถามตามการจําแนกประเภท วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-09-01 11:47:29 approved แก้ไข
30. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้คําถามตามการจําแนกประเภท วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-09-01 11:45:32 delete แก้ไข
31. ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เพชรแผ่นดินถิ่นนาเกลือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-09-01 11:31:01 approved แก้ไข
32. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ รอบรู้เรื่องเงื่อนเชือก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบระบบกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-09-01 11:19:45 ครูนา approved แก้ไข
33. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้แบบจำลอง รายวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-08-31 21:40:38 approved แก้ไข
34. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนาประจำชาติไทย 2019-08-31 18:08:38 approved แก้ไข
35. การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2019-08-31 18:06:52 approved แก้ไข
36. รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2019-08-31 16:59:14 อัญรินทร์ approved แก้ไข
37. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-31 16:39:55 สมฤดี วิชญานนท์ approved แก้ไข
38. การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-31 16:24:22 เจียรนัย delete แก้ไข
39. การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-31 16:18:47 เจียรนัย approved แก้ไข
40. การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-31 16:15:06 เจียรนัย delete แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com