admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  Next  Last  Page  :   of 393  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
161. รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-08-28 19:32:31 yasumin approved แก้ไข
162. รายงานผลการการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชุดคำ 7 ชนิด ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 2019-08-28 16:14:04 kung anongnard approved แก้ไข
163. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2019-08-28 14:27:48 pat tawan approved แก้ไข
164. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์โลกชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-08-28 14:22:16 pat tawan approved แก้ไข
165. รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-08-28 13:56:18 approved แก้ไข
166. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2019-08-28 13:46:53 Kanitha approved แก้ไข
167. รายงานผลการการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชุดคำ 7 ชนิด ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 2019-08-28 13:36:45 kung anongnard approved แก้ไข
168. รายงานผลการการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชุดคำ 7 ชนิด ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 2019-08-28 13:34:50 kung anongnard delete แก้ไข
169. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-08-28 13:24:22 ปรีดา คูณวงษ์ approved แก้ไข
170. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-28 13:20:37 approved แก้ไข
171. รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง รอบรู้ภูมิศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-08-28 10:04:08 SuwanneeIntara approved แก้ไข
172. รายงานการจัดประสบการณ์ด้วยการเล่นเกมเชิงคณิต เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) 2019-08-28 09:27:12 approved แก้ไข
173. รายงานการจัดประสบการณ์ด้วยการเล่นเกมเชิงคณิต เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) 2019-08-28 09:24:55 delete แก้ไข
174. รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4-5 ปี) โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม 2019-08-28 00:32:42 approved แก้ไข
175. รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4-5 ปี) โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม 2019-08-28 00:24:43 delete แก้ไข
176. การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2019-08-27 23:49:04 approved แก้ไข
177. การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2019-08-27 23:41:58 delete แก้ไข
178. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ Facebook Infographic ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-27 22:49:07 approved แก้ไข
179. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ Facebook Infographic ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-08-27 22:36:14 delete แก้ไข
180. รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-08-27 22:31:33 แอร์โร้ approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com