admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  Next  Last  Page  :   of 354  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
141. การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-19 10:17:02 อุทัย delete แก้ไข
142. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2019-06-18 21:33:13 เบญจรัตน์ เมธะปัญญา approved แก้ไข
143. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-18 21:26:46 เบญจรัตน์ เมธะปัญญา delete แก้ไข
144. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-18 21:02:10 เบญจรัตน์ เมธะปัญญา delete แก้ไข
145. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-18 20:54:32 เบญจรัตน์ เมธะปัญญา delete แก้ไข
146. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ 2019-06-18 20:47:54 เบญจรัตน์ เมธะปัญญา delete แก้ไข
147. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2019-06-18 00:12:52 approved แก้ไข
148. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:59:45 approved แก้ไข
149. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:57:35 delete แก้ไข
150. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:55:24 delete แก้ไข
151. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:52:41 delete แก้ไข
152. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:51:06 delete แก้ไข
153. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:47:56 delete แก้ไข
154. รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-06-17 21:46:18 delete แก้ไข
155. รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง 2019-06-17 19:56:44 approved แก้ไข
156. การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 2019-06-17 18:59:57 approved แก้ไข
157. การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 2019-06-17 18:50:42 delete แก้ไข
158. รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-06-17 13:42:33 approved แก้ไข
159. รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-06-17 13:40:08 delete แก้ไข
160. รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2019-06-16 14:28:16 Noipornthip29 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com