admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 354  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
81. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2019-07-01 22:32:28 approved แก้ไข
82. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหล 2019-07-01 17:32:52 สุนทร ศาลางาม approved แก้ไข
83. รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 17:30:53 สุนทร ศาลางาม approved แก้ไข
84. รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 17:24:40 สุนทร ศาลางาม approved แก้ไข
85. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชุดที่ 2 เรื่อง ไดนาโม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปริมาณทางไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 15:48:24 Supaporn_sang approved แก้ไข
86. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชุดที่ 2 เรื่อง ไดนาโม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปริมาณทางไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 15:19:48 Supaporn_sang delete แก้ไข
87. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชุดที่ 2 เรื่อง ไดนาโม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปริมาณทางไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 15:17:14 Supaporn_sang delete แก้ไข
88. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-07-01 13:22:31 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยเพียงออโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน approved แก้ไข
89. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 2019-06-30 23:49:32 approved แก้ไข
90. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-06-29 20:00:55 porntawee approved แก้ไข
91. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-06-29 19:55:12 porntawee approved แก้ไข
92. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-06-29 19:48:48 porntawee approved แก้ไข
93. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-29 19:43:35 porntawee approved แก้ไข
94. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ตามรูปแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัส ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-06-29 07:15:32 approved แก้ไข
95. รายงาน การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบชุดฝึกเสริมทักษะ โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพ 2019-06-27 10:43:17 approved แก้ไข
96. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-06-27 10:16:37 เสาวลักษณ์ approved แก้ไข
97. รายางนผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด พื้นที่ผิวและปริมาตร ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2019-06-26 22:37:11 approved แก้ไข
98. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด พื้นที่ผิวและปริมาตร ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-06-26 22:31:48 delete แก้ไข
99. รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 2019-06-26 13:33:53 worawit approved แก้ไข
100. รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 2019-06-26 13:33:47 worawit delete แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com