admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 355  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
61. รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร บูรณาการ ท้องถิ่นเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 2019-07-09 03:35:07 mint delete แก้ไข
62. รายงานผลการใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2019-07-08 20:08:05 Niphattra approved แก้ไข
63. รายงานผลการใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2019-07-08 20:03:45 Niphattra delete แก้ไข
64. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานบูรณาการกับทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระ 2019-07-08 19:57:17 Niphattra approved แก้ไข
65. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ 2019-07-08 14:32:31 approved แก้ไข
66. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ 2019-07-08 13:57:09 delete แก้ไข
67. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2019-07-08 12:56:38 approved แก้ไข
68. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2019-07-08 12:51:55 delete แก้ไข
69. ความน่าจำเป็น 2019-07-08 10:04:01 approved แก้ไข
70. เผยแพร่ผลงานเรื่องความน่าจำเป็น 2019-07-08 10:01:41 approved แก้ไข
71. : การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านชุกกุ่ม) 2019-07-07 17:47:26 approved แก้ไข
72. รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดศาสนานำพาชีวิต 2019-07-05 16:09:53 ทัศนีย์ จุรินทร approved แก้ไข
73. การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักเรียนด้านการกำกับตนเองในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-07-05 14:46:35 wasana approved แก้ไข
74. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบวัฏจักร 5E เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-07-03 16:36:58 approved แก้ไข
75. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-07-03 16:32:12 approved แก้ไข
76. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 2019-07-03 16:25:53 วันเพ็ญ จันทรชิต approved แก้ไข
77. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 2019-07-03 16:22:18 วันเพ็ญ จันทรชิต delete แก้ไข
78. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 2019-07-03 16:21:03 วันเพ็ญ จันทรชิต delete แก้ไข
79. รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน 2019-07-02 23:52:05 approved แก้ไข
80. รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน 2019-07-02 23:47:08 delete แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com