admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   341  342  343  344  345  [346]  347  348  349  350  Next  Last  Page  :   of 355  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
6901. การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 2013-02-26 10:49:29 admin03 approved แก้ไข
6902. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา หน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 2013-02-21 13:26:45 admin03 approved แก้ไข
6903. รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2013-02-19 10:32:19 admin03 approved แก้ไข
6904. การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และการกระจายจากหลักหน่วยไปยังหลักสิบโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 2013-02-19 10:28:34 admin03 approved แก้ไข
6905. รูปแบบการบริหารเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การ 2013-02-15 10:23:58 admin03 approved แก้ไข
6906. การพัฒนาการสอนทักษะปฏิบัติซึงลูกสามขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 2013-02-06 10:19:25 admin03 approved แก้ไข
6907. การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์เรื่องการบวกและการลบระคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 2013-02-01 14:39:33 admin03 approved แก้ไข
6908. รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Amazing Grammar ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านลำเพิญ (อรุณราษฎร์สงเคราะห์)อำเภอรัตนบุรี 2013-01-28 10:45:21 admin03 approved แก้ไข
6909. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชมรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึก 2013-01-11 10:55:34 admin03 approved แก้ไข
6910. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 2013-01-11 10:50:30 admin03 approved แก้ไข
6911. รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน ของนักเรียนโรงเรียนกลันทาพิทยาคม 2013-01-11 10:30:10 admin03 approved แก้ไข
6912. รายงานผลการสร้างชุดการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 22203 เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 2013-01-07 09:48:16 admin03 approved แก้ไข
6913. รายงานการพัฒนาเอกสารคู่มือชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ เรื่องการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2013-01-04 10:37:48 admin03 approved แก้ไข
6914. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2013-01-04 10:29:02 admin03 approved แก้ไข
6915. รายงานการผลิต และผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส32101 ภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 2012-12-26 10:20:53 admin03 approved แก้ไข
6916. รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2012-12-25 14:24:51 admin03 approved แก้ไข
6917. รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คนดีของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2012-12-13 10:02:03 admin03 approved แก้ไข
6918. รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 2012-12-06 09:52:05 admin03 approved แก้ไข
6919. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33 2012-11-28 10:19:03 admin03 approved แก้ไข
6920. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2012-11-22 14:19:47 admin01 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com