admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 353  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
41. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 2019-07-03 16:22:18 วันเพ็ญ จันทรชิต delete แก้ไข
42. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 2019-07-03 16:21:03 วันเพ็ญ จันทรชิต delete แก้ไข
43. รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน 2019-07-02 23:52:05 approved แก้ไข
44. รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน 2019-07-02 23:47:08 delete แก้ไข
45. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-07-02 16:29:36 silp university approved แก้ไข
46. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2019-07-02 16:26:16 silp university delete แก้ไข
47. รายงานการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและ การหารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2019-07-02 14:59:07 sawitree approved แก้ไข
48. รายงานการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและ การหารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2019-07-02 14:51:35 sawitree delete แก้ไข
49. รายงานการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและ การหารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2019-07-02 14:38:35 sawitree delete แก้ไข
50. การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง สนุกกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.2 2019-07-02 10:19:00 panu3687 approved แก้ไข
51. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องศิลปะท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนและเอกลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-07-01 23:57:20 approved แก้ไข
52. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องศิลปะท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนและเอกลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-07-01 23:52:15 delete แก้ไข
53. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องศิลปะท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนและเอกลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-07-01 23:49:31 delete แก้ไข
54. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องศิลปะท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนและเอกลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-07-01 23:42:05 delete แก้ไข
55. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะทางศิลปะ เรื่องศิลปะท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเอกลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ 2019-07-01 23:40:32 delete แก้ไข
56. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2019-07-01 22:32:28 approved แก้ไข
57. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหล 2019-07-01 17:32:52 สุนทร ศาลางาม approved แก้ไข
58. รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 17:30:53 สุนทร ศาลางาม approved แก้ไข
59. รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 17:24:40 สุนทร ศาลางาม approved แก้ไข
60. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชุดที่ 2 เรื่อง ไดนาโม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปริมาณทางไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-07-01 15:48:24 Supaporn_sang approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com