admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 393  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
41. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. หาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2019-09-24 08:18:43 approved แก้ไข
42. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 2019-09-23 14:30:38 approved แก้ไข
43. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของไหล รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ความหนาแน่น ชุด 2019-09-23 14:24:38 approved แก้ไข
44. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของไหล รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ความหนาแน่น 2019-09-23 14:22:46 delete แก้ไข
45. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ความหนาแน่น 2019-09-23 14:20:12 approved แก้ไข
46. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ความหนาแน่น 2019-09-23 14:20:06 delete แก้ไข
47. ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ PSSPE MODEL โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2019-09-21 15:05:56 approved แก้ไข
48. ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ PSSPE MODEL โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2019-09-21 15:00:43 delete แก้ไข
49. t 2019-09-20 09:58:05 pim_pangsoy new add แก้ไข
50. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 2019-09-10 20:53:17 approved แก้ไข
51. การพัฒนารูปแบบการการนิเทศโดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 2019-09-05 10:34:14 พัชรินทร์ ชัยจันทร์ approved แก้ไข
52. การพัฒนารูปแบบการการนิเทศโดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 2019-09-05 10:31:57 พัชรินทร์ ชัยจันทร์ delete แก้ไข
53. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง 2019-09-04 21:55:07 approved แก้ไข
54. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 2019-09-04 19:39:38 Thanyarak approved แก้ไข
55. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง 2019-09-04 16:52:38 delete แก้ไข
56. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง 2019-09-04 16:44:23 delete แก้ไข
57. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ 2019-09-03 21:59:14 silp university approved แก้ไข
58. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ 2019-09-03 21:55:27 silp university delete แก้ไข
59. รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-09-03 02:53:08 approved แก้ไข
60. นายเอกชัย สายเครื่อง 2019-09-03 02:51:06 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com