admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 354  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
21. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนล่องแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 2019-07-12 22:29:36 Fang delete แก้ไข
22. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนล่องแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 2019-07-12 22:25:45 Fang delete แก้ไข
23. รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ 2019-07-11 20:46:21 Aunchalee Daechapan approved แก้ไข
24. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) 2019-07-11 19:22:26 approved แก้ไข
25. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ออกแบบงานกราฟิกจากโปรแกรม Paint 2019-07-11 15:50:52 jida delete แก้ไข
26. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ออกแบบงานกราฟิกจากโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2019-07-11 14:56:28 jida delete แก้ไข
27. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ออกแบบงานกราฟิกจากโปรแกรม Paint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2019-07-11 14:55:37 jida delete แก้ไข
28. รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาด 2019-07-10 21:43:27 approved แก้ไข
29. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-07-10 10:43:44 approved แก้ไข
30. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2019-07-09 10:46:09 orratai approved แก้ไข
31. ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2019-07-09 10:38:47 orratai approved แก้ไข
32. การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 2019-07-09 09:57:05 warunya approved แก้ไข
33. รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร บูรณาการ ท้องถิ่นเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 2019-07-09 03:40:38 mint approved แก้ไข
34. รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร บูรณาการ ท้องถิ่นเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 2019-07-09 03:35:07 mint delete แก้ไข
35. รายงานผลการใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2019-07-08 20:08:05 Niphattra approved แก้ไข
36. รายงานผลการใช้ชุดฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2019-07-08 20:03:45 Niphattra delete แก้ไข
37. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานบูรณาการกับทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำประสมสระ 2019-07-08 19:57:17 Niphattra approved แก้ไข
38. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ 2019-07-08 14:32:31 approved แก้ไข
39. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ 2019-07-08 13:57:09 delete แก้ไข
40. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2019-07-08 12:56:38 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com