admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 393  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
21. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2019-10-08 21:49:29 Little Klein approved แก้ไข
22. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2019-10-08 21:47:04 Little Klein delete แก้ไข
23. การประเมินโครงการ 2019-10-08 13:30:56 K.mai delete แก้ไข
24. รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 2019-10-08 13:26:33 K.mai approved แก้ไข
25. รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 2019-10-08 13:24:34 K.mai delete แก้ไข
26. การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ 2019-10-07 23:29:47 approved แก้ไข
27. การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ 2019-10-07 23:23:30 delete แก้ไข
28. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ บทที่ 7 เรื่อง Eating Out 2019-10-04 18:39:35 approved แก้ไข
29. วารสารสรุปผลการเรียน "ศาสสตร์ศิลป์...ปนวทางสู่อาชีพ" สาะทัศนศิลป์ โรงเรียนสังขะ สพม.33 2019-10-04 15:20:22 approved แก้ไข
30. รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-10-03 22:57:40 approved แก้ไข
31. รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 2019-10-03 22:52:52 delete แก้ไข
32. การสร้างแบบฝึกทักษะคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 2019-10-03 13:34:22 approved แก้ไข
33. การสร้างแบบฝึกทักษะคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 2019-10-03 13:27:12 delete แก้ไข
34. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัย 2019-10-03 08:10:45 approved แก้ไข
35. รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-10-02 22:59:37 approved แก้ไข
36. การสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม BTS 2019-10-02 17:52:55 Thanit approved แก้ไข
37. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-10-01 22:20:15 delete แก้ไข
38. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 4 2019-10-01 22:10:38 delete แก้ไข
39. anu 2019-10-01 21:42:17 delete แก้ไข
40. การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2019-09-27 06:05:10 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com