admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 355  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-07-23 22:55:09 pornpana new add แก้ไข
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-07-23 22:52:49 pornpana new add แก้ไข
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-07-23 22:15:29 pornpana new add แก้ไข
4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2019-07-23 22:08:28 pornpana new add แก้ไข
5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับหนังสือภาพประกอบคำถามปลายเปิด สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 2019-07-23 19:07:48 new add แก้ไข
6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับหนังสือภาพประกอบคำถามปลายเปิด สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 2019-07-23 19:05:59 new add แก้ไข
7. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 2019-07-23 18:51:31 Rainny new add แก้ไข
8. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สู่ศตวรรษที่ 21 2019-07-23 18:46:56 Rainny new add แก้ไข
9. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 2019-07-23 16:57:25 new add แก้ไข
10. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 รายวิชา ง30245 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-07-23 16:47:21 ครูวีระพันธ์ กรีจังหรีด new add แก้ไข
11. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง การประยุกต์สถานการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2019-07-23 16:43:47 ครูวีระพันธ์ กรีจังหรีด new add แก้ไข
12. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เรื่อง การประยุกต์สถานการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2019-07-23 16:24:46 ครูวีระพันธ์ กรีจังหรีด new add แก้ไข
13. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2019-07-22 20:33:53 new add แก้ไข
14. เมืองเจ้าฟ้า 2019-07-22 19:44:08 new add แก้ไข
15. เมืองเจ้าฟ้า 2019-07-22 19:40:04 new add แก้ไข
16. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2019-07-22 19:32:07 new add แก้ไข
17. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2019-07-22 19:22:48 new add แก้ไข
18. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2019-07-22 19:19:00 new add แก้ไข
19. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 2019-07-22 15:22:40 ฟูฟ่องล่องลอย approved แก้ไข
20. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 2019-07-22 15:08:30 ฟูฟ่องล่องลอย delete แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com