admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 290  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2018-11-20 12:00:17 เทอดศักดิ์ new add แก้ไข
2. รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC ป.6 2018-11-20 11:39:15 new add แก้ไข
3. รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์โดยการปั้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับน 2018-11-19 19:40:28 KruYindee approved แก้ไข
4. รายงานการวิจัยและการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2018-11-19 19:38:37 KruYindee approved แก้ไข
5. รายงานการวิจัยและการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2018-11-19 19:37:53 KruYindee delete แก้ไข
6. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2018-11-19 10:49:54 Ninnie Prathumchart approved แก้ไข
7. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 2018-11-19 09:13:57 Jury approved แก้ไข
8. รายงานผลการใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Reading is Fun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2018-11-18 14:33:44 approved แก้ไข
9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5E วิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช 2018-11-18 13:39:24 mon approved แก้ไข
10. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5E วิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2018-11-18 13:35:04 mon delete แก้ไข
11. การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานของโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ อำเภอเก 2018-11-18 00:31:46 Kru Si approved แก้ไข
12. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ อ21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2018-11-17 15:59:35 approved แก้ไข
13. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD เรื่อง เซต 2018-11-16 19:53:49 mt1993 approved แก้ไข
14. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม 2018-11-16 07:33:45 janjaokha55 approved แก้ไข
15. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2018-11-14 20:26:43 worasa approved แก้ไข
16. การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร 2018-11-14 19:13:38 Kanita approved แก้ไข
17. การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร 2018-11-14 19:12:39 Kanita delete แก้ไข
18. การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร 2018-11-14 19:11:42 Kanita delete แก้ไข
19. การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร 2018-11-14 19:10:45 Kanita delete แก้ไข
20. การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร 2018-11-14 19:08:27 Kanita delete แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com