admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 194  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 2018-01-18 22:42:13 นภดล รุ่งจรูญ new add แก้ไข
2. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 2018-01-18 19:02:08 new add แก้ไข
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค STAD 2018-01-18 15:02:39 ภาวินี new add แก้ไข
4. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษา ขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2018-01-18 14:51:38 นานา new add แก้ไข
5. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี 2018-01-18 14:49:02 นานา new add แก้ไข
6. รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2018-01-17 13:46:24 vizaaa new add แก้ไข
7. รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2018-01-17 12:53:09 jacknoasa new add แก้ไข
8. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2018-01-16 14:23:32 yupadee new add แก้ไข
9. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2018-01-16 14:15:53 yupadee new add แก้ไข
10. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 2018-01-16 12:59:02 Sairung new add แก้ไข
11. รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2018-01-16 12:25:41 นาทยา ธรรมทัศธนกุล new add แก้ไข
12. สารพัดประโยชน์ของว่านหางจรเข้ 2018-01-16 09:36:42 approved แก้ไข
13. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2018-01-15 22:07:53 kasemsri approved แก้ไข
14. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2018-01-15 11:27:42 maew approved แก้ไข
15. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) 2018-01-15 05:50:41 Krusopee approved แก้ไข
16. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย เรื่องรู้หลักภาษา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2018-01-14 16:08:47 วรวุฒิ approved แก้ไข
17. รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม โดยใช้ “สุขบท” คุณธรรมโมเดล (SKB Moral Model) ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”สังกัดสำน 2018-01-12 11:06:58 นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ approved แก้ไข
18. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิอากาศของประเทศไทย 2018-01-10 15:52:34 supaporn approved แก้ไข
19. รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน (ค22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป 2018-01-10 12:59:47 koravee approved แก้ไข
20. รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน (ค22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป 2018-01-10 12:56:11 koravee approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com