admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 333  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-04-22 23:23:25 new add แก้ไข
2. รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-22 17:44:28 new add แก้ไข
3. รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-22 16:43:01 new add แก้ไข
4. รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-22 16:33:19 new add แก้ไข
5. รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-22 16:10:53 new add แก้ไข
6. รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-22 16:03:33 new add แก้ไข
7. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561 2019-04-21 10:15:52 approved แก้ไข
8. ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 ว32203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-20 17:25:41 นะลิมน พรมแสง approved แก้ไข
9. ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 ว32203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-04-20 16:29:28 นะลิมน พรมแสง delete แก้ไข
10. รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 2019-04-19 23:25:43 approved แก้ไข
11. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนวัดควนเมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 2019-04-19 12:15:51 approved แก้ไข
12. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน ทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 2019-04-19 11:46:12 approved แก้ไข
13. ชื่อเรื่องการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 2019-04-19 07:06:45 krugle approved แก้ไข
14. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 2019-04-19 07:00:09 krugle delete แก้ไข
15. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ศิลปะงานประดิษฐ์ของเล่น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 2019-04-18 21:58:16 วันของเขา วันของเรา approved แก้ไข
16. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 2019-04-18 14:40:33 krugle delete แก้ไข
17. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 2019-04-18 14:35:33 krugle delete แก้ไข
18. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 2019-04-18 14:35:21 krugle delete แก้ไข
19. การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดินก้อง ปีการศึกษา 2560 2019-04-18 14:30:37 krugle delete แก้ไข
20. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A 2019-04-17 21:23:34 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com