admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
Survey
ดูผลรวม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ :
( 497 )  ชาย
( 892 )  หญิง
ระดับการศึกษา :
( 289 )  ประถมศึกษา
( 471 )  มัธยมศึกษาตอนต้น , ปวช.
( 216 )  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวส
( 2 )  อนุปริญญา, ปวท.
( 404 )  ปริญญาตรี
( 72 )  ปริญญาโท
( 7 )  ปริญญาเอก
( 5 )  อื่นๆ
อาชีพ :
( 1,178 )  นักเรียน/นักศึกษา
( 11 )  รับจ้างอิสระ
( 162 )  ข้าราชการ
( 2 )  รัฐวิสาหกิจ
( 18 )  ธุรกิจส่วนตัว
( 40 )  พนักงานบริษัท
( 42 )  อื่นๆ
ตอนที่ 2 เพื่อทราบข้อมูลการใช้งานและความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์
1. ท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่
  • ( 610 )  เคย เข้าใช้เป็นประจำ (มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์)
  • ( 601 )  เคย เข้าใช้บ้าง (น้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์)
  • ( 257 )  ไม่เคยเลย
2. ท่านเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่
( 1,134 )  เป็นสมาชิก
( 194 )  ไม่เป็นสมาชิก
3. ท่านรู้จักเว็บไซต์ดังกล่าวจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( 323 ) สิ่งพิมพ์ / ใบปลิว / ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
( 126 ) สื่อวิทยุ
( 623 ) เพื่อน / บุคคลที่รู้จักแนะนำ
( 215 ) หนังสือราชการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
( 110 ) นิตยสารปลูก จากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
( 335 ) รายการทรูปลูกปัญญาดอทคอมทาง TV
( 416 ) ได้รับโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์จากทีมงานโดยตรง
( 59 ) จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ /E-Newsletter
( 90 ) โฆษณาจาก True Visions
( 362 ) ไม่เคยรู้จักมาก่อน (กรุณาทำต่อ ตอนที่ 2 ข้อ 8 และ 9)
( 77 ) อื่นๆ
4. ท่านเข้าเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( 1,133 ) ค้นหาความรู้ จากคลังความรู้
( 890 ) ทำข้อสอบ จากคลังข้อสอบ
( 519 ) ค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน / การบ้าน
( 397 ) เพื่อความบันเทิง
( 479 ) นำไปประยุกต์และปรับปรุงการเรียนการสอนเพิ่มเติม
( 551 ) ติดตามข่าว/กิจกรรม/การศึกษา
( 341 ) อ่านเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
( 461 ) เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลความรู้ที่ได้มาตรฐาน
( 0 ) อื่นๆ
5. ระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง
( 567 ) มากกว่า 1 ชั่วโมง
( 474 ) มากกว่า 30 นาที - 1 ชั่วโมง
( 229 ) 1 นาที - 30 นาที
( 8 ) เข้าแล้วออกทันที
6. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เป็นประจำ
( 181 ) ช่วงเช้า (6.00 น. - 12.00 น.)
( 362 ) ช่วงบ่าย (12.00 น. - 18.00 น.)
( 714 ) ช่วงหัวค่ำ (18.00 น. - 24.00 น.)
( 18 ) ช่วงดึก (24.00 น. - 6.00 น.)
7. ท่านเข้าเว็บไซต์การศึกษาใดเป็นประจำ นอกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
( 192 ) เอ็ดดูโซนดอทคอม
( 857 ) เด็กดีดอทคอม
( 412 ) ครูบ้านนอกดอทคอม
( 583 ) วิชาการดอทคอม
( 126 ) สคูลบัสดอทคอม
( 139 ) อื่นๆ
8. ท่านเข้าเว็บไซต์การศึกษาใดเป็นประจำ นอกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
( 367 ) พันทิพดอทคอม
( 534 ) สนุกดอทคอม
( 270 ) เอ็มไทยดอทคอม
( 1,092 ) ยูทูบดอทคอม
( 268 ) อื่นๆ
ตอนที่ 3 เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์
คำถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
หมวดเนื้อหาที่ท่านเคยใช้
คลังความรู้ ( 669 ) ( 511 ) ( 153 ) ( 23 ) ( 6 )
คลังข้อสอบ ( 680 ) ( 468 ) ( 167 ) ( 29 ) ( 14 )
ความรู้คุณธรรม ( 428 ) ( 484 ) ( 276 ) ( 94 ) ( 61 )
มุมคุณครู ( 346 ) ( 408 ) ( 288 ) ( 137 ) ( 157 )
สารพันความรู้ ( 491 ) ( 478 ) ( 249 ) ( 81 ) ( 43 )
สนามปัญญา ( 466 ) ( 491 ) ( 270 ) ( 76 ) ( 45 )
แนะแนว ( 440 ) ( 447 ) ( 298 ) ( 98 ) ( 57 )
เว็บบอร์ด ( 365 ) ( 450 ) ( 307 ) ( 123 ) ( 81 )
บล็อก Blog ( 346 ) ( 422 ) ( 320 ) ( 121 ) ( 119 )
การเข้าถึงเนื้อหา และ คุณภาพของเนื้อหา
เนื้อหามีความน่าสนใจ ( 762 ) ( 484 ) ( 106 ) ( 4 ) ( 5 )
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว ( 698 ) ( 472 ) ( 167 ) ( 13 ) ( 3 )
เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการ ( 619 ) ( 488 ) ( 215 ) ( 22 ) ( 8 )
การค้นหาด้วยระบบ Search มีความแม่นยำ และใช้งานได้ดี ( 533 ) ( 510 ) ( 274 ) ( 24 ) ( 10 )
เมนูการใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆมีความชัดเจนและใช้งานได้ดี ( 593 ) ( 514 ) ( 208 ) ( 29 ) ( 4 )
การแบ่งหมวดของเนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม ( 661 ) ( 465 ) ( 200 ) ( 15 ) ( 7 )
ความสะดวกในการใช้งานบล็อก (Blog) ( 479 ) ( 522 ) ( 287 ) ( 46 ) ( 12 )
ความสะดวกในการใช้งานเว็บบอร์ด ( 510 ) ( 515 ) ( 259 ) ( 46 ) ( 9 )
ความสะดวกในการอัพโหลดเนื้อหาที่ต้องการแบ่งปัน ( 479 ) ( 546 ) ( 252 ) ( 47 ) ( 14 )
ความสะดวกในการสร้างข้อสอบ ( 492 ) ( 487 ) ( 288 ) ( 46 ) ( 22 )
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ) ( 707 ) ( 481 ) ( 153 ) ( 7 ) ( 5 )
ภาพประกอบดึงดูดทำให้เกิดความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าใช้มากขึ้น ( 746 ) ( 441 ) ( 150 ) ( 14 ) ( 4 )
เว็บไซต์มีความสวยงามน่าใช้ ( 784 ) ( 418 ) ( 133 ) ( 11 ) ( 4 )
การออกแบบในหมวดต่างๆ มีความชัดเจน ( 753 ) ( 455 ) ( 116 ) ( 15 ) ( 4 )
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์
ข้อเสนอทั้งหมด 1,526 รายการ
trueplookpanya.com