admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
Survey
ดูผลรวม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ :
( 516 )  ชาย
( 913 )  หญิง
ระดับการศึกษา :
( 302 )  ประถมศึกษา
( 483 )  มัธยมศึกษาตอนต้น , ปวช.
( 229 )  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวส
( 2 )  อนุปริญญา, ปวท.
( 405 )  ปริญญาตรี
( 72 )  ปริญญาโท
( 7 )  ปริญญาเอก
( 5 )  อื่นๆ
อาชีพ :
( 1,215 )  นักเรียน/นักศึกษา
( 11 )  รับจ้างอิสระ
( 163 )  ข้าราชการ
( 2 )  รัฐวิสาหกิจ
( 18 )  ธุรกิจส่วนตัว
( 41 )  พนักงานบริษัท
( 42 )  อื่นๆ
ตอนที่ 2 เพื่อทราบข้อมูลการใช้งานและความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์
1. ท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่
  • ( 646 )  เคย เข้าใช้เป็นประจำ (มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์)
  • ( 602 )  เคย เข้าใช้บ้าง (น้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์)
  • ( 259 )  ไม่เคยเลย
2. ท่านเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่
( 1,170 )  เป็นสมาชิก
( 197 )  ไม่เป็นสมาชิก
3. ท่านรู้จักเว็บไซต์ดังกล่าวจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( 336 ) สิ่งพิมพ์ / ใบปลิว / ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
( 139 ) สื่อวิทยุ
( 624 ) เพื่อน / บุคคลที่รู้จักแนะนำ
( 215 ) หนังสือราชการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
( 110 ) นิตยสารปลูก จากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
( 336 ) รายการทรูปลูกปัญญาดอทคอมทาง TV
( 416 ) ได้รับโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์จากทีมงานโดยตรง
( 59 ) จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ /E-Newsletter
( 90 ) โฆษณาจาก True Visions
( 362 ) ไม่เคยรู้จักมาก่อน (กรุณาทำต่อ ตอนที่ 2 ข้อ 8 และ 9)
( 78 ) อื่นๆ
4. ท่านเข้าเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( 1,170 ) ค้นหาความรู้ จากคลังความรู้
( 890 ) ทำข้อสอบ จากคลังข้อสอบ
( 520 ) ค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน / การบ้าน
( 397 ) เพื่อความบันเทิง
( 479 ) นำไปประยุกต์และปรับปรุงการเรียนการสอนเพิ่มเติม
( 552 ) ติดตามข่าว/กิจกรรม/การศึกษา
( 341 ) อ่านเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
( 461 ) เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลความรู้ที่ได้มาตรฐาน
( 0 ) อื่นๆ
5. ระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง
( 605 ) มากกว่า 1 ชั่วโมง
( 475 ) มากกว่า 30 นาที - 1 ชั่วโมง
( 229 ) 1 นาที - 30 นาที
( 8 ) เข้าแล้วออกทันที
6. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เป็นประจำ
( 218 ) ช่วงเช้า (6.00 น. - 12.00 น.)
( 363 ) ช่วงบ่าย (12.00 น. - 18.00 น.)
( 715 ) ช่วงหัวค่ำ (18.00 น. - 24.00 น.)
( 18 ) ช่วงดึก (24.00 น. - 6.00 น.)
7. ท่านเข้าเว็บไซต์การศึกษาใดเป็นประจำ นอกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
( 229 ) เอ็ดดูโซนดอทคอม
( 858 ) เด็กดีดอทคอม
( 413 ) ครูบ้านนอกดอทคอม
( 583 ) วิชาการดอทคอม
( 126 ) สคูลบัสดอทคอม
( 140 ) อื่นๆ
8. ท่านเข้าเว็บไซต์การศึกษาใดเป็นประจำ นอกจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
( 403 ) พันทิพดอทคอม
( 534 ) สนุกดอทคอม
( 271 ) เอ็มไทยดอทคอม
( 1,094 ) ยูทูบดอทคอม
( 268 ) อื่นๆ
ตอนที่ 3 เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์
คำถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
หมวดเนื้อหาที่ท่านเคยใช้
คลังความรู้ ( 705 ) ( 513 ) ( 154 ) ( 23 ) ( 6 )
คลังข้อสอบ ( 716 ) ( 468 ) ( 170 ) ( 29 ) ( 14 )
ความรู้คุณธรรม ( 465 ) ( 485 ) ( 277 ) ( 94 ) ( 61 )
มุมคุณครู ( 382 ) ( 409 ) ( 289 ) ( 138 ) ( 157 )
สารพันความรู้ ( 527 ) ( 479 ) ( 251 ) ( 81 ) ( 43 )
สนามปัญญา ( 502 ) ( 492 ) ( 272 ) ( 76 ) ( 45 )
แนะแนว ( 476 ) ( 448 ) ( 300 ) ( 98 ) ( 57 )
เว็บบอร์ด ( 401 ) ( 450 ) ( 309 ) ( 124 ) ( 81 )
บล็อก Blog ( 382 ) ( 422 ) ( 322 ) ( 121 ) ( 120 )
การเข้าถึงเนื้อหา และ คุณภาพของเนื้อหา
เนื้อหามีความน่าสนใจ ( 800 ) ( 484 ) ( 107 ) ( 4 ) ( 5 )
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว ( 734 ) ( 474 ) ( 168 ) ( 13 ) ( 3 )
เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการ ( 656 ) ( 488 ) ( 217 ) ( 22 ) ( 8 )
การค้นหาด้วยระบบ Search มีความแม่นยำ และใช้งานได้ดี ( 569 ) ( 512 ) ( 275 ) ( 24 ) ( 10 )
เมนูการใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆมีความชัดเจนและใช้งานได้ดี ( 629 ) ( 515 ) ( 210 ) ( 29 ) ( 4 )
การแบ่งหมวดของเนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม ( 697 ) ( 467 ) ( 201 ) ( 15 ) ( 7 )
ความสะดวกในการใช้งานบล็อก (Blog) ( 515 ) ( 524 ) ( 288 ) ( 46 ) ( 12 )
ความสะดวกในการใช้งานเว็บบอร์ด ( 546 ) ( 516 ) ( 261 ) ( 46 ) ( 9 )
ความสะดวกในการอัพโหลดเนื้อหาที่ต้องการแบ่งปัน ( 515 ) ( 547 ) ( 253 ) ( 48 ) ( 14 )
ความสะดวกในการสร้างข้อสอบ ( 529 ) ( 488 ) ( 289 ) ( 46 ) ( 22 )
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ) ( 743 ) ( 483 ) ( 154 ) ( 7 ) ( 5 )
ภาพประกอบดึงดูดทำให้เกิดความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าใช้มากขึ้น ( 782 ) ( 442 ) ( 152 ) ( 14 ) ( 4 )
เว็บไซต์มีความสวยงามน่าใช้ ( 821 ) ( 419 ) ( 134 ) ( 11 ) ( 4 )
การออกแบบในหมวดต่างๆ มีความชัดเจน ( 789 ) ( 457 ) ( 117 ) ( 15 ) ( 4 )
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์
ข้อเสนอทั้งหมด 1,570 รายการ
trueplookpanya.com