admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังความรู้
ค้นหา
หมวด : หมวดย่อย :
ระดับชั้น : ค้นหาจาก id หรือ username :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
ค้นจากคำค้น :
เลือกจาก :
 
+ Add new content
Clear Search
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 142  
Gr.A No. ชื่อเรื่อง ระดับชั้น อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ แนะนำ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. โคมไฟกระถางดินเผาเพ้นท์ลายการละเล่นเด็กไทย |   มัธยมปลาย 2017-09-14 11:14:32 ณัฐรดา
(nadrda)
Approved   แก้ไข ลบ
2. การทำความสะอาด |   ป.3 2017-03-14 15:19:35 nong_kgr
(nong_kgr)
Approved   แก้ไข ลบ
3. การทำของเล่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี |   ป.2 2017-03-14 15:17:08 nong_kgr
(nong_kgr)
Approved   แก้ไข ลบ
4. การดูแลแปลงเพาะกล้า |   ป.2 2017-03-14 15:12:48 nong_kgr
(nong_kgr)
Approved   แก้ไข ลบ
5. การใช้ของใช้ส่วนตัว |   ป.1 2017-03-14 15:04:56 nong_kgr
(nong_kgr)
Approved   แก้ไข ลบ
6. การติดตั้งโปรแกรม LINE บน PC |   มัธยมปลาย 2017-02-01 12:04:41 parliament
(parliament)
Approved   แก้ไข ลบ
7. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ปลูกพืชถูกวิธีมีคุณค่าต่อชีวิต | มัธยมปลาย 2016-07-12 10:55:52 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
8. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ทักษะในการทำงานอาชีพ | ม.2 2016-07-08 08:57:18 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
9. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง | ป.1 2016-06-28 05:53:12 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
10. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:55:56 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
11. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ สร้างได้ไม่ยาก | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:55:44 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
12. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:55:31 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
13. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:55:17 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
14. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:55:04 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
15. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสัมพันธ์ | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:54:51 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
16. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ตลาดสินค้าเกษตร | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:54:38 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
17. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รู้จักเก็บ รู้จักกิน | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:54:24 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
18. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เลี้ยงสัตว์อย่างไรดี | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:54:13 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
19. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ซ่อมได้ไม่ยาก | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:53:49 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
20. บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รักษาดี มีใช้นาน | มัธยมปลาย 2016-06-28 03:53:37 trainee040
(trainee040)
Approved   แก้ไข ลบ
                   
 
trueplookpanya.com