admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังความรู้
ค้นหา
หมวด : หมวดย่อย :
ระดับชั้น : ค้นหาจาก id หรือ username :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
ค้นจากคำค้น :
เลือกจาก :
 
+ Add new content
Clear Search
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 162  
Gr.A No. ชื่อเรื่อง ระดับชั้น อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ แนะนำ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. Test |   ม.4 2017-08-16 14:20:53 tae
(lotetaeza55)
New Add แก้ไข ลบ
2. ทอสอบ | 21  9   อ.1 2017-03-27 18:18:08
()
New Add แก้ไข ลบ
3. na |   อ.1 2017-03-14 19:12:38
()
New Add แก้ไข ลบ
4. ทดสอบ |   อ.1 2017-03-08 10:55:59
()
New Add แก้ไข ลบ
5. ทดสอบ1 |   อ.1 2017-03-08 10:55:35
()
New Add แก้ไข ลบ
6. ดาวน์โหลดที่นี่ ร้อยกรองปริศนา พัฒนาการคิด |   ประถมต้น 2016-08-24 11:20:17 pim_pangsoy
(pim_pangsoy)
New Add แก้ไข ลบ
7. วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง ตะลุยโจทย์ภาษาไทย |  1   มัธยมปลาย 2019-03-14 17:35:52
()
Approved   แก้ไข ลบ
A 8. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง ตัวอย่างการอ่่านออกเสียงที่ถูกต้อง |   ม.3 2018-10-19 17:33:27 admin02
(admin02)
Approved   แก้ไข ลบ
9. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การอ่านประเมินคุณค่า |   ม.3 2018-10-19 17:27:53 admin01
(admin01)
Approved   แก้ไข ลบ
10. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การเขียนประวัติชีวิต |   ม.3 2018-10-19 17:26:46 admin01
(admin01)
Approved   แก้ไข ลบ
11. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การเขียนอธิบาย |   ม.3 2018-10-19 17:24:39 admin01
(admin01)
Approved   แก้ไข ลบ
12. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง กลุ่มคำและประโยค | ม.3 2018-10-19 17:20:50 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
13. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร | ม.3 2018-10-19 17:20:08 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
14. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย | ม.3 2018-10-19 17:19:24 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
15. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังและการดู | ม.3 2018-10-19 17:18:27 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
16. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด | ม.3 2018-10-19 17:17:29 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
17. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน | ม.3 2018-10-19 17:16:29 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
18. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน | ม.3 2018-10-19 17:15:43 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
19. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา | ม.3 2018-10-19 17:14:52 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
20. ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม | ม.3 2018-10-19 17:12:57 trainee010
(trainee010)
Approved   แก้ไข ลบ
                   
 
trueplookpanya.com