Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
* ชั้น :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
-
กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อย :
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ :
(ป.6) การอ่าน
(ป.6) การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว
(ป.6) การเขียน
(ป.6) การเขียนเรียงความ
(ป.6) การเขียนจดหมาย
(ป.6) การเขียนรายงานและโครงการ
(ป.6) การพูดในโอกาสต่าง ๆ
(ป.6) การโต้วาทีและการอภิปราย
(ป.6) การฟังและการดู
(ป.6) พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
(ป.6) คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ
(ป.6) มาตราตัวสะกด
(ป.6) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
(ป.6) ลักษณนาม
(ป.6) คำสุภาพและคำราชาศัพท์
(ป.6) ระดับภาษา
(ป.6) สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
(ป.6) การใช้พจนานุกรม
(ป.6) ประโยคและการแต่งประโยค
(ป.6) หลักการใช้ภาษาไทย
(ป.6) การแต่งคำประพันธ์
(ป.6) วรรณกรรมและวรรณคดี
(ป.6) ภาษาไทยของเรา
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ
(ป.6) การบวก ลบ คูณ หาร
(ป.6) จำนวนและตัวเลข
(ป.6) สมบัติของจำนวนนับ
(ป.6) วันและเวลา
(ป.6) การชั่ง ตวง วัด
(ป.6) เรขาคณิต
(ป.6) เงิน
(ป.6) ทิศ และแผนผัง
(ป.6) การหาพื้นที่และปริมาตร
(ป.6) มุม เส้นขนาน และส่วนของเส้นตรง
(ป.6) สมการและอสมการ
(ป.6) แบบรูปและความสัมพันธ์
(ป.6) สถิติ และความน่าจะเป็น
(ป.6) บทประยุกต์
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) พืช สัตว์ และมนุษย์
(ป.6) อาหารและสารอาหาร
(ป.6) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
(ป.6) พันธุกรรม และการสืบพันธุ์
(ป.6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ป.6) ระบบนิเวศ
(ป.6) สารและสมบัติของสาร
(ป.6) แรงและการเคลื่อนที่
(ป.6) ความดัน มวลและความหนาแน่น
(ป.6) แม่เหล็กไฟฟ้า
(ป.6) พลังงานไฟฟ้า
(ป.6) พลังงาน
(ป.6) พลังงานธรรมชาติและเชื้อเพลิง
(ป.6) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
(ป.6) ดิน หิน และแร่
(ป.6) ภาวะโลกร้อน
(ป.6) โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
(ป.6) ดาราศาสตร์และอวกาศ
(ป.6) งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์
(ป.6) เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) พุทธประวัติ และชาดก
(ป.6) หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี
(ป.6) การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์
(ป.6) วันสำคัญ
(ป.6) ศาสนาอื่นๆ
(ป.6) การเมือง การปกครอง และกฏหมาย
(ป.6) การเงินและธนาคาร
(ป.6) พฤติกรรมผู้บริโภค
(ป.6) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(ป.6) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(ป.6) เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ
(ป.6) เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
(ป.6) พระมหากษัตริย์ไทย
(ป.6) ประเพณี และวัฒนธรรม
(ป.6) ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
(ป.6) ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์
(ป.6) ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น
(ป.6) มนุษย์กับสังคม
(ป.6) ประวัติศาสตร์ไทย
(ป.6) ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของโลก
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย
(ป.6) ชีวิตและครอบครัว
(ป.6) เพศศึกษา
(ป.6) เกมและกิจกรรมนันทนาการ
(ป.6) กีฬาและการออกกำลังกาย
(ป.6) อาหาร ยา และสุขภาพ
(ป.6) โรคและการป้องกันโรค
(ป.6) ยาเสพติด
(ป.6) การปฐมพยาบาล
(ป.6) ภัยอันตราย และการป้องกันตัวเอง
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) งานทัศนศิลป์และศิลปะ
(ป.6) องค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ
(ป.6) จิตรกร ศิลปินและนักแสดง
(ป.6) ดนตรีและการบรรเลง
(ป.6) เพลงและการขับร้อง
(ป.6) โน้ตดนตรี
(ป.6) ศัพท์สังคีต
(ป.6) นาฏศิลป์และการละคร
(ป.6) ภาษาท่า และนาฏยศัพท์
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) การดูแลและตกแต่งบ้าน
(ป.6) การจัดการทำงาน
(ป.6) งานช่างและอุปกรณ์เครื่องมือ
(ป.6) การประกอบอาหาร
(ป.6) การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
(ป.6) งานประดิษฐ์
(ป.6) งานเกษตร
(ป.6) การเลี้ยงสัตว์
(ป.6) เสื้อผ้าและการแต่งกาย
(ป.6) การเก็บและการถนอมอาหาร
(ป.6) การสร้างแบบร่างหรือภาพฉาย
(ป.6) หลักการออกแบบ
(ป.6) ข้อมูลและสารสนเทศ
(ป.6) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(ป.6) วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME)
(ป.6) เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป
(ป.6) เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(ป.6) อินเทอร์เน็ต
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
(ป.6) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
(ป.6) ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
(ป.6) กลุ่มคำ (Phrases)
(ป.6) คำนำหน้าคำนาม (Articles)
(ป.6) คำศัพท์ (Vocabularies)
(ป.6) การใช้ There is, There are, Some, Any
(ป.6) กาล (Tenses)
(ป.6) คำ และชนิดของคำ (Parts of speech)
(ป.6) คำสรรพนามชี้เฉพาะ (Definite Pronoun)
(ป.6) ประโยค และประโยคประเภทต่างๆ
(ป.6) บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Conversation)
(ป.6) ฟังและอ่านออกเสียง (Listen & Read aloud)
(ป.6) คำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์เปรียบเทียบ (Comparison)
(ป.6) คำเชื่อม (Connective)
(ป.6) Active voice & Passive voice
(ป.6) เครื่องหมาย (Punctuation & Capitalization)
(ป.6) ไวยากรณ์
(ป.6) ข้อสอบและเฉลย
* ชื่อข้อสอบ :
* เวลาทำข้อสอบ : นาที
เกณฑ์การผ่าน(%) : % * หากระบุเป็น 0 ผู้สอบที่สอบจะผ่านทุกคน
   
 
 
trueplookpanya.com