Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
* ชั้น :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อย :
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ :
(ป.5) พุทธประวัติ และชาดก
(ป.5) หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี
(ป.5) การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์
(ป.5) วันสำคัญ
(ป.5) ศาสนาอื่นๆ
(ป.5) การเมือง การปกครอง และกฏหมาย
(ป.5) การเงินและธนาคาร
(ป.5) พฤติกรรมผู้บริโภค
(ป.5) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(ป.5) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(ป.5) เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ
(ป.5) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ป.5) เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
(ป.5) พระมหากษัตริย์ไทย
(ป.5) ประเพณี และวัฒนธรรม
(ป.5) ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
(ป.5) ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์
(ป.5) ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น
(ป.5) มนุษย์กับสังคม
(ป.5) ประวัติศาสตร์ไทย
(ป.5) ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของโลก
(ป.5) ข้อสอบและเฉลย
* ชื่อข้อสอบ :
* เวลาทำข้อสอบ : นาที
เกณฑ์การผ่าน(%) : % * หากระบุเป็น 0 ผู้สอบที่สอบจะผ่านทุกคน
   
 
 
trueplookpanya.com