Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
* ชั้น :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อย :
จำนวนและการดำเนินการ
การวัด
เรขาคณิต
พีชคณิต
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ :
(ม.1) เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ
(ม.1) จำนวนและตัวเลข
(ม.1) สมบัติของจำนวนนับ
(ม.1) การชั่ง ตวง วัด
(ม.1) เอกนามและพหุนาม
(ม.1) ระบบจำนวนจริง
(ม.1) เลขยกกำลัง และการถอดราก
(ม.1) เรขาคณิต
(ม.1) ภาคตัดกรวย
(ม.1) การหาพื้นที่และปริมาตร
(ม.1) มุม เส้นขนาน และส่วนของเส้นตรง
(ม.1) อัตราส่วนตรีโกณมิติ
(ม.1) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
(ม.1) การแปลงทางเรขาคณิต
(ม.1) ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
(ม.1) คู่อันดับและกราฟ
(ม.1) สมการและอสมการ
(ม.1) เวกเตอร์และระบบพิกัดฉาก
(ม.1) ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
(ม.1) แบบรูปและความสัมพันธ์
(ม.1) สถิติ และความน่าจะเป็น
(ม.1) บทประยุกต์
(ม.1) ข้อสอบและเฉลย
* ชื่อข้อสอบ :
* เวลาทำข้อสอบ : นาที
เกณฑ์การผ่าน(%) : % * หากระบุเป็น 0 ผู้สอบที่สอบจะผ่านทุกคน
   
 
 
trueplookpanya.com