Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
* ชั้น :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อย :
การอ่าน
การเขียน
การฟัง การดู และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ :
(ม.6) การอ่าน
(ม.6) การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว
(ม.6) การเขียน
(ม.6) การเขียนเรียงความ
(ม.6) การเขียนจดหมาย
(ม.6) การเขียนรายงานและโครงการ
(ม.6) การพูดในโอกาสต่าง ๆ
(ม.6) การโต้วาทีและการอภิปราย
(ม.6) การฟังและการดู
(ม.6) คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ
(ม.6) การสร้างคำ
(ม.6) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
(ม.6) คำสุภาพและคำราชาศัพท์
(ม.6) ระดับภาษา
(ม.6) ประโยคและการแต่งประโยค
(ม.6) หลักการใช้ภาษาไทย
(ม.6) การแต่งคำประพันธ์
(ม.6) วรรณกรรมและวรรณคดี
(ม.6) ข้อสอบและเฉลย
* ชื่อข้อสอบ :
* เวลาทำข้อสอบ : นาที
เกณฑ์การผ่าน(%) : % * หากระบุเป็น 0 ผู้สอบที่สอบจะผ่านทุกคน
   
 
 
trueplookpanya.com