Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ
ค้นหา
หมวด :  
ระดับชั้น : ID :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ เพิ่มข้อสอบใหม่
Clear Search
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 55  
No.
ชื่อเรื่อง ระดับชั้น สร้างเมื่อ โพสโดย Share แก้ไข
1. ภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ(0)
2016-01-07 21:09:17 ❤อๅกิیะ™ แก้ไข| ลบ
2. แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Speaking & Writing ปี 2559(3)
+ บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Conversation)  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.6]
+ ทักษะการพูด  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.6]
+ การเขียนบทความและบันทึกประจำวัน  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.6]
2016-01-20 19:22:17 editor01 แก้ไข| ลบ
3. แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559(2)
+ การอ่านจับใจความ  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.6]
+ คำศัพท์ และสำนวน (words & idioms)  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.6]
2016-01-20 20:23:49 editor01 แก้ไข| ลบ
4. แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559(1)
+ การอ่านจับใจความ  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.3]
2016-01-22 14:09:32 editor01 แก้ไข| ลบ
5. แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ Grammar&Vocabulary ปี 2559(2)
+ คำศัพท์ และสำนวน (words & idioms)  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ไวยากรณ์  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.3]
2016-01-22 14:44:45 editor01 แก้ไข| ลบ
6. ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2542) ชุดที่4(1)
+ การอ่านจับใจความ  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.6]
2015-10-29 22:29:52 laeyl แก้ไข| ลบ
7. แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Conversation ปี2559 โดยสถาบัน aims(1)
+ บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Conversation)  [ วิชา:ภาษาต่างประเทศ ,ระดับชั้น:ม.3]
2016-01-22 11:35:09 editor01 แก้ไข| ลบ
8. แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1(0)
2019-03-22 16:07:52 แก้ไข| ลบ
9. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561(0)
2019-06-26 10:21:08 Plook Teacher แก้ไข| ลบ
10. ภาษาจีน ม.1-ม.3 ภาษาจีนระดับต้น(0)
2013-09-14 18:31:30 JJly แก้ไข| ลบ
11. ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 การใช้future tense(0)
2013-09-19 02:04:44 DA แก้ไข| ลบ
12. ภาษาอังกฤษ ม.4 Relative Pronoun(0)
2013-09-19 17:02:24 พิชญ์ แก้ไข| ลบ
13. ภาษาอังกฤษ ม.4 Verb Agreement(0)
2013-09-19 17:19:02 พิชญ์ แก้ไข| ลบ
14. ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เลข(0)
2013-08-05 18:02:17 musinlee แก้ไข| ลบ
15. ภาษาเกาหลี ป.6 ชุดที่2(0)
2013-09-25 18:43:33 ลัคณา แก้ไข| ลบ
16. แบบทดสอบภาษาเกหลี ม.1-ม.3 พยัญชนะและสระเกาหลี(0)
2013-09-27 16:54:40 kujira-san แก้ไข| ลบ
17. ภาษาอังกฤษ ป.5 be going to(0)
2013-09-24 21:31:55 KRITPOP แก้ไข| ลบ
18. ภาษาอังกฤษ ป.6 ความรู้รอบตัว(0)
2013-09-28 14:12:36 Chittawan แก้ไข| ลบ
19. ทดสอบอังกฤษ ป.6 พิชิตโลกไกล(0)
2013-09-30 19:39:39 Tanasorn_Mai แก้ไข| ลบ
20. ภาษาอังกฤษ ป.6 ASEAN Quiz English Version.(0)
2013-10-04 15:51:39 PING แก้ไข| ลบ
 
trueplookpanya.com