Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ
ค้นหา
หมวด :  
ระดับชั้น : ID :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ เพิ่มข้อสอบใหม่
Clear Search
First  Previous  Page   1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 59  
No.
ชื่อเรื่อง ระดับชั้น สร้างเมื่อ โพสโดย Share แก้ไข
121. ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1(5)
+ การเงินและธนาคาร  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ พฤติกรรมผู้บริโภค  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
2010-03-15 12:59:16 Ticc แก้ไข| ลบ
122. ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2(2)
+ การเงินและธนาคาร  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
2010-03-15 13:12:06 Ticc แก้ไข| ลบ
123. ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1(2)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
2010-06-16 14:39:46 ON_LEE แก้ไข| ลบ
124. ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2(2)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
2010-06-16 15:03:55 ON_LEE แก้ไข| ลบ
125. ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 3(1)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
2010-06-16 15:43:25 ON_LEE แก้ไข| ลบ
126. ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4(2)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
+ การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.5]
2010-06-16 16:04:11 ON_LEE แก้ไข| ลบ
127. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4(6)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ วันสำคัญ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ มนุษย์กับสังคม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2009-08-20 12:27:49 admin01 แก้ไข| ลบ
128. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย(0)
2009-12-30 21:06:58 ปลาทู แก้ไข| ลบ
129. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา(3)
+ พุทธประวัติ และชาดก  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ วันสำคัญ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-01-26 16:30:06 Noo_Wow แก้ไข| ลบ
130. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก(1)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-01-26 16:54:31 Noo_Wow แก้ไข| ลบ
131. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข(4)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ วันสำคัญ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ศาสนาอื่นๆ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-01-26 17:16:15 Noo_Wow แก้ไข| ลบ
132. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข(1)
+ การบริหารจิต เจริญปัญญา และบทสวดมนต์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-01-26 17:34:43 Noo_Wow แก้ไข| ลบ
133. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี(1)
+ วันสำคัญ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-01-26 17:56:46 Noo_Wow แก้ไข| ลบ
134. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์(1)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 10:02:27 Ticc แก้ไข| ลบ
135. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ(4)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ประวัติศาสตร์ไทย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 10:20:35 Ticc แก้ไข| ลบ
136. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ชาติไทย(3)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ประวัติศาสตร์ไทย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 11:05:52 Ticc แก้ไข| ลบ
137. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย(3)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ วันสำคัญ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ศาสนาอื่นๆ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 11:24:32 Ticc แก้ไข| ลบ
138. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข(1)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 11:37:38 Ticc แก้ไข| ลบ
139. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม(3)
+ การเมือง การปกครอง และกฏหมาย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ มนุษย์กับสังคม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 13:03:48 Ticc แก้ไข| ลบ
140. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเมืองการปกครอง(2)
+ การเมือง การปกครอง และกฏหมาย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
+ มนุษย์กับสังคม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.4]
2010-03-09 13:18:33 Ticc แก้ไข| ลบ
 
trueplookpanya.com