Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ
ค้นหา
หมวด :  
ระดับชั้น : ID :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ เพิ่มข้อสอบใหม่
Clear Search
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 59  
No.
ชื่อเรื่อง ระดับชั้น สร้างเมื่อ โพสโดย Share แก้ไข
1. สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1(0)
2018-11-05 11:02:57 แก้ไข| ลบ
2. CP-Meiji Tensai Pre-Test : สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1(0)
2017-11-09 14:37:47 Plook Teacher แก้ไข| ลบ
3. ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2(6)
+ การเงินและธนาคาร  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ ประวัติศาสตร์ไทย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
2015-01-19 15:45:20 ❤Math❤ แก้ไข| ลบ
4. ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1(4)
+ หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ การเมือง การปกครอง และกฏหมาย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.6]
2015-01-19 15:24:46 ❤Math❤ แก้ไข| ลบ
5. แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม(0)
2017-03-17 15:33:33 editor01 แก้ไข| ลบ
6. แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม(0)
2017-03-17 15:17:19 editor01 แก้ไข| ลบ
7. แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม(0)
2017-03-17 11:17:43 editor01 แก้ไข| ลบ
8. แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม(0)
2017-03-17 10:27:47 editor01 แก้ไข| ลบ
9. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม(0)
2017-02-10 10:48:15 nong_kgr แก้ไข| ลบ
10. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม(0)
2017-02-10 10:07:13 nong_kgr แก้ไข| ลบ
11. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม(0)
2017-02-09 15:48:11 nong_kgr แก้ไข| ลบ
12. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม(0)
2017-02-09 11:07:40 nong_kgr แก้ไข| ลบ
13. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-23 10:57:06 nong_kgr แก้ไข| ลบ
14. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 17:26:12 nong_kgr แก้ไข| ลบ
15. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ประวัติศาสตร์ โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 15:56:59 nong_kgr แก้ไข| ลบ
16. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 พระพุทธศาสนา โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 16:37:55 nong_kgr แก้ไข| ลบ
17. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ภูมิศาสตร์ โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 17:05:40 nong_kgr แก้ไข| ลบ
18. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 15:08:10 nong_kgr แก้ไข| ลบ
19. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 14:37:41 nong_kgr แก้ไข| ลบ
20. แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ภูมิศาสตร์ โดย ครูแพรไหม(0)
2017-01-20 11:27:02 nong_kgr แก้ไข| ลบ
 
trueplookpanya.com