Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ
ค้นหา
หมวด :  
ระดับชั้น : ID :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ เพิ่มข้อสอบใหม่
Clear Search
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 33  
No.
ชื่อเรื่อง ระดับชั้น สร้างเมื่อ โพสโดย Share แก้ไข
1. ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2(0)
2013-06-11 22:20:30 ธนพล เจริญสัตย์สุนทร แก้ไข| ลบ
2. วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง ภาษาพาที ชุดที่ 2(0)
2013-06-25 15:29:40 ทิพวรรณ อิ่นแก้ว แก้ไข| ลบ
3. แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้น ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5(8)
+ การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ คำสุภาพและคำราชาศัพท์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ การใช้พจนานุกรม  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ ประโยคและการแต่งประโยค  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
+ การแต่งคำประพันธ์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.6]
2013-12-11 16:16:51 ❤Math❤ แก้ไข| ลบ
4. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้สระ คำที่ใช้ ใอ ไอ อัย ไอย(1)
+ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-10 13:28:54 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
5. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ภาษาถิ่น(1)
+ คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-10 14:09:17 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
6. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร(1)
+ ประโยคและการแต่งประโยค  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 15:48:06 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
7. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ(1)
+ การพูดในโอกาสต่าง ๆ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 16:14:21 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
8. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน(1)
+ คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 21:23:14 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
9. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรนำ(1)
+ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 21:31:43 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
10. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง(1)
+ คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 22:10:37 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
11. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการอ่าน(1)
+ การอ่าน  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 22:41:28 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
12. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การสะกดคำ(1)
+ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-11 22:38:20 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
13. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์(1)
+ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-18 12:21:16 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
14. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์(1)
+ การฟังและการดู  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-18 12:26:32 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
15. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ(1)
+ การเขียนเรียงความ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-18 12:36:29 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
16. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน(1)
+ การแต่งคำประพันธ์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ป.4]
2012-01-18 12:56:10 ทีมงานทรูปลูกปัญญา แก้ไข| ลบ
17. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม(0)
2016-07-22 17:00:06 editor01 แก้ไข| ลบ
18. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่ใช้ บรร และ บัน นำหน้า(0)
2016-07-22 17:28:04 editor01 แก้ไข| ลบ
19. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำเป็น คำตาย(0)
2016-08-29 11:36:53 editor01 แก้ไข| ลบ
20. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน(0)
2016-08-29 13:54:18 editor01 แก้ไข| ลบ
 
trueplookpanya.com