Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:39 น.
 ข่าวกิจกรรม 

โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ปี ๒๕๕๔

โพส : วันที่ 26 ส.ค. 2554 เวลา : 13:53 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,789 ครั้ง

SHAREมูลนิธิข้าวไทยฯ – ข้าวตราฉัตร จาก ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

ชวนเด็กไทย เขียนเรียงความ หัวข้อ “ข้าวไทย เด็กไทย” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
หวังรณรงค์ให้เด็กไทยรู้ซึ้งถึงคุณค่า และความสำคัญของ “ข้าวไทย”

     ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิข้าวไทยฯ และบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าข้าวตราฉัตร) หนึ่งในสินค้าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ปี ๒๕๕๔ดยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยจัดให้มีการประกวดเขียนเรียงความสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔-๖ และ มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ ทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ข้าวไทย เด็กไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และของรางวัลอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทย ได้ฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เนื่องจากภาษาไทย คือ หัวใจสำคัญของชาติ

     นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าข้าวตราฉัตร) เปิดเผยว่า บจก. ซี.พี. อินเตอร์เทรด ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวสารตราฉัตร ให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยมาโดยตลอด เนื่องจากเห็นว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญในการสร้างสรรค์เด็กไทยให้มีความเป็นเลิศทางปัญญาในด้านต่างๆ ทั้งนี้ในการประกวดเรียงความเรื่อง ข้าวไทย เด็กไทย ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ข้าวตราฉัตร ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ดำเนินโครงการขึ้นเป็นปีที่ ๒ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้มีจิตสำนึกในคุณค่าของข้าวไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยที่เยาวชนไทยทุกคนจะต้องมีความรัก และหวงแหนสมบัติของชาติ ด้วยเพราะ “ข้าว คือ ชีวิต” ข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งชาติ และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการส่งออกข้าวไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกปีละเกือบ ๑๐ ล้านตัน นอกจากนี้ข้าวยังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติ มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสนพิธี การเฉลิมฉลอง ภูมิปัญญา และวิถีทางในการดำรงชีวิตของคนไทย

     ในการประกวดเรียงความ ข้าวไทย เด็กไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ครั้งนี้ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ    ๑) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี  ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ อายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี  โดยกำหนดให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเองเรียบร้อย และอ่านง่าย บนกระดาษ ขนาด เอสี่ ความยาวต้องไม่ต่ำกว่า ๑ หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ ไม่ต้องเว้นบรรทัด  ให้ใช้ตัวเลขไทย สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ไทยให้ถูกต้องตามอักขระวิธี ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนสามารถส่งเรียงความได้เพียงคนละ ๑ สำนวนเท่านั้น ในกรณีส่งผลงานในนามโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องมีหนังสือนำส่ง โดยเนื้อหาในหนังสือนำส่งต้องระบุจำนวนผลงานที่ส่งของนักเรียนแต่ละชั้นปี อีกทั้งเรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องมี คำว่า “ข้าวตราฉัตร ข้าวไทย เด็กไทย” แนบท้ายประวัติผู้ส่งผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคำรับรอง ชื่อจากผู้ปกครองหรือครูแนบท้ายมาด้วย นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลาส่งผลงาน ๓ เดือน) โดยส่งผลงานมาที่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ฝ่ายการตลาด) ๒๐๒ อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น ๑๘ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ และสาขาข้าวตราฉัตร ทั่วประเทศ และตู้ ปณ. ๒ ปณฝ.ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๖

     สำหรับวิธีการพิจารณา และตัดสินผลงานเรียงความนั้น แบ่งเป็น ๒ รอบ  รอบแรกจะคัดเลือกเหลือระดับละ ๑๕ คน (รวม ๓๐ คน) และจะประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (หรือ ผู้เข้ารอบสุดท้าย) ผ่านทางเว็บไซต์ www.cpthairice.com, www.wearecp.com, www.facebook.com/KhaoTraChat  และเว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้ที่ส่งผลงาน และส่งหนังสือไปที่โรงเรียนของผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

     ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้ทัศนศึกษา และเรียนรู้เรื่องข้าว อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานข้าวนครหลวง ของบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (โรงงานข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีกำลังการผลิตมากที่สุด) ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และจะต้องทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พร้อมกันโดยเขียนเรียงความใหม่ ในหัวข้อใหม่ ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะเลิศจากการประกวดเรียงความ ปี ๒๕๕๔ ในวันเดียวกันนั้นเลย

 

แหล่งที่มา :   บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --