Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:48 น.
 แวดวงครู 

“สสวท. เปิดตัวกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย”

โพส : วันที่ 14 มี.ค. 2554 เวลา : 17:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 12,472 ครั้ง

SHARE

                 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีและนิทานได้อย่างไร คำตอบนี้มีอยู่ในงานวิชาการหัวข้อ  “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”  จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-16.00 น.  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11  ในโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.  เชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการวางรากฐานให้เด็กมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เด็กสามารถปรับตัวในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย ในรูปของกิจกรรมบูรณาการสหวิชา โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ การคิด และลงมือแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย และเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้โครงการที่จัดตั้งขึ้น ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ภารกิจที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วย  1) วิจัยและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้คู่มือการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย  2) วิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมบูรณาการ ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  3) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาครูและ   บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับปฐมวัย อาทิ ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย และครูปฐมวัยในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ  4) ประสานความร่วมมือและเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอันมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัย  จนได้เอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือที่พร้อมเผยแพร่ได้  การพัฒนาตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  ประกอบด้วย หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย 

นอกจากนั้น สสวท. ยังได้จัด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  หลักสูตรการอบรมต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 ที่ผ่านมา  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย และการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  มีศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมโดยตรงจาก สสวท. รวมทั้งสิ้น 571 คน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 11,994 โรงเรียน และครูปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 18,679 คน

 

แหล่งที่มา :   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --