Log in | วันพุธที่ 30 ก.ย. 2563 | 14:37 น.
 ข่าวกิจกรรม 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ”

โพส : วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา : 13:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,020 ครั้ง

SHARE

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น (Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ให้ครู และบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อต่อยอดสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนต่อไป

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีการสนับสนุนส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมอย่างการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ที่มีการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์ ซึ่งจัดมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี โดยเยาวชนสนใจเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 7,000 คน และในจำนวนนั้นมีเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แต่ยังมีส่วนน้อยที่รู้จักและเข้าถึงการศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ

      ดังนั้น อพวช. จึงร่วมมือกับ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้บริการข้อมูล  ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น (JAXA) ที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัย พัฒนาและการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ของประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ขึ้น โดยมีหัวข้อมการสัมมนาที่น่าสนใจ ดังนี้ การจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับเยาวชนและประชาชน การจัดกิจกรรมการทดลองเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านสะเต็ม  ในวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2560 ณ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อกระตุ้นให้ครู บุคคลากรด้านการศึกษาเกิดมุมมองความรู้ใหม่และความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย     

      สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --