Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:33 น.
 ข่าวกิจกรรม 

คุรุสภาจัดประกวดวาดภาพวันครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 (แก้ไขล่าสุด)

โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา : 11:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,620 ครั้ง

SHARE

     ในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน เข้าประกวดวาดภาพวันครู ในหัวข้อ “พระทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ หรือเกียรติบัตร เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครูผ่านการวาดภาพ

     ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 1) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน 2) ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดเป็นเป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ

     รางวัลในแต่ละระดับ แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย มี 3 รางวัลฯ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และประกาศผลการตัดสินในวันดังกล่าว

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843, 0 2280 0048, 0 2282 1309, 0 2282 3153 และ 0 2340 9899 ต่อ 508, 523, 586, 636 และ 671 หรือ www.ksp.or.th

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --