Log in | วันอังคารที่ 23 ก.ย. 2557 | 5:17 น.
 ข่าวทรูปลูกปัญญา 

ทำไม สสวท. ต้องจัดประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์?

โพส : วันที่ 30 ก.ค. 2553 เวลา : 13:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,425 ครั้ง

 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (Thailand Mathematics Evaluation) โดยร่วมมือกับ Korea Education Report and Evaluation Institute (KEREI) สาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยให้ตรงจุด สืบเนื่องมาจากผลการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ (TIMSS) ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.

    

โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ได้กล่าวว่า เด็กในวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่เหมาะกับการ พัฒนาความรู้ให้เด็กสามารถใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล ทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ใน การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในปี 2007 (ผลล่าสุด) และผลการวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา คณิตศาสตร์นานาชาติ (TIMSS) นักเรียนไทยทำได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ประเทศเกาหลีอยู่ในอันดับที่ 2 ส่วน การประเมินผลความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประเทศเกาหลีได้อันดับ 1 ซึ่งที่ประเทศเกาหลีนั้นมีองค์กร KEREI ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำการ ประเมินผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีมาตรฐานและดำเนินการประเมินมานานกว่า 10 ปี โดย ข้อสอบนั้นจะครอบคลุมการวัดทักษะในหลายด้าน ซึ่งจากผลการสอบจะสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่าเด็กแต่ละคนนั้นมี จุดอ่อนด้านไหนบ้าง โครงการนี้ได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โดยจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์  แล้วนำมาประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล ทั้งรายบุคคล  ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน  ภาพรวมของแต่ละเขตการศึกษา ภาพรวมของแต่ละจังหวัด ภาพรวมของแต่ละภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียน เขตการศึกษา สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด 


 

อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน รักษาการหัวหน้าคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.

อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน รักษาการหัวหน้าคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. กล่าวว่า การประเมินในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในตัวของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากผลการประเมินต่างๆ ในระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็น ตัวบ่งชี้ว่านักเรียนไทยนั้นยังต้องการการส่งเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน และโลกในยุคปัจจุบันนี้การจะก้าวขึ้น เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ จะต้องเริ่มจากการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในประเทศนั้นๆ ให้มีความ แข็งแกร่งเป็นอันดับแรก
 

อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัทเอดู พาร์ค จำกัด


ด้าน อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในการสอน นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กว่า 10 ปี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในเชิงลึกที่ไม่มากพอจะทำการวิเคราะห์โจทย์ คณิตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง แต่ในขณะที่ประเทศเกาหลีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันดับที่ 13 ของโลก สาเหตุก็เนื่องมาจากประเทศเกาหลีมีการผลักดันและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ซึ่งได้เซ็นความร่วมมือกับ KEREI อันเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของ ประเทศเกาหลี ประสานให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง สสวท และ KEREI โดยจะสนับสนุนข้อสอบ และระบบการ ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผล ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างละเอียดเป็นรายบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โทรศัพท์ 02-748-3330
โทรสาร 02-748-2261, 02-748-1424
http://www3.ipst.ac.th/tme/primary/index.htm
email: tme@edupark.co.th

 

 

 

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา