Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:16 น.
 ข่าวกิจกรรม 

คพ. จัดค่ายเยาวชน "ต้นกล้าทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 2

โพส : วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา : 10:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,905 ครั้ง

SHARE

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ค่ายเยาวชน “ต้นกล้าทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2

     กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมเข้าค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นผู้นำสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคม

     กิจกรรมค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดระยอง เยาวชนจะได้เรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในฐานการความรู้มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ
         - ฐานความรู้ตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย
         - ฐานความรู้ตรวจคุณภาพอากาศ
         - ฐานความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
         - ฐานความรู้สารเคมีอันตราย
         - ฐานความรู้การบริการประชาชน เป็นต้น

     ทั้งยังมีกิจกรรมศึกษาดู งานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ  ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านการสื่อสารจากวิทยากรพิเศษคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (พี่เช็ค) พิธีกรรายการ คน ค้น ฅน พร้อมเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากทั่วประเทศ ส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตนเอง เนื้อหาจะต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมป้องกันปัญหามลพิษและพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะคัดเลือกผลงานเรียงความของเยาวชนจำนวน 40 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดและการปฏิบัติในที่ที่เหมาะสม และสร้างสรรค์ ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมทั้งเยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ และสังคมได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

     สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

การเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีกับค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-2082-4

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

 

แหล่งที่มา :   ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --