Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:19 น.
 ข่าวกิจกรรม 

งานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 : งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

โพส : วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา : 15:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,095 ครั้ง

SHARE

 

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี เปิดเผยว่า เนื่องในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 นี้ เพื่อแสดงผลงาน ศักยภาพ ความพร้อมในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้เห็นถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การศึกษาไทยแข่งขันได้ในอาเซียน” นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “สิ่งท้าทายสังคมไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน” โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และการบรรยายพิเศษเพื่อความรู้เท่าทันสถานการณ์ภัยพิบัติโลก ประเทศไทยและภาคใต้ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

     สำหรับภาพรวม งานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และการเสวนาหัวข้อ ตัวอย่างความสาเร็จสร้างวิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา และรศ.ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป์ การประชุมวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1 การประชุมและแข่งขันทักษะทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ตอนบนครั้ง ที่ 2 การมอบโล่ “เชิดชู ชื่นชม คุณค่างานบริการวิชาการ 20 ปี” และการจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์

     นอกจากนี้ยังมีการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ “Technology and Media Convergence” มีการบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยรศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ และบรรยาย “ทิศทางการพัฒนา Media Convergence สำหรับธุรกิจสื่อ” โดย คุณธาดา เศวตศิลา การบรรยายหัวข้อ Mobile Platforms สำหรับ Digital Convergence” โดย วิทยากรจาก 3 ค่าย IOS, Android, Microsoft การสัมมนา “Cloud Computing at 21st Century Computing Technology” Cloud Computing กับอนาคตการจัดการธุรกิจ โดย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยาย หัวข้อ ประเทศไทยกับแนวโน้มอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชั่นในอนาคต โดย อ.เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย การอบรมการสร้าง eBook ด้วย iBook Author การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Open Sources” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Blender” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบนมือถือเบื้องต้น (Android programming for beginning)”

     ตลอดจนการเปิดห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชม อาทิ ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการผลิตยา ฯลฯ การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง 11 สำนักวิชา นิทรรศการด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆสู่ชุมชน นิทรรศการด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทิศทางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต นอกจากงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์แล้วในช่วงดังกล่าวยังมีการจัดงานเกษตรแฟร์ไปพร้อมๆ กันด้วย

     ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินประธานคณะดำเนินการจัดงานวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2555 กล่าวว่า ในปี 2553 มหาวิทยาลัยเคยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดงานวันเกษตร แห่งชาติ พ.ศ. 2553 จากนั้นได้รับการสอบถามและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นในโอกาสครบรอบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่ออนาคต” เพื่อให้บริการความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรแก่ประชาชน

     ภายในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการสาธิตทางการเกษตร ในหัวข้อต่างๆ เช่น การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ พืชอาหารสัตว์ คลินิกสัตว์น่ารัก การผลิตพืช การผลิตสัตว์ แนะนำหลักสูตร งานวิจัยและผลงานทางวิชาการสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตข้าวพองน้ำแตงโม การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าท่าซัก การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มังคุดคัดการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา การผลิตเยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การแข่งขันกรีดยาง การประกวดทะลายปาล์มน้ำมัน การประกวดยางแผ่นดิบ การแข่งขันจับสุกร การอบรมอาชีพทางวิทยาศาสตร์การอาหาร การประกวดโครงงานทางเกษตร (นักเรียนระดับประถมการศึกษาตอนต้น ป.4 - ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สาธิตการขี่ม้า สาธิตการจับโค การแข่งขันนกกรงหัวจุก การแสดงนวัตกรรมการเกษตร โดย ปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ เช่น การทำนาวิ่ง การทำนาบก การทำนารู การตอนมะละกอ มะละกอหลากรสสดทุกวัน การปลูกผักไฮโซ การปลูกพืชสายใยรัก การปลูกพืชตีกลับมารับญาติ ข้าวใหม่ปลามัน สายใจในใยกล้วย กล้วยหลากรส นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนาพันธุ์กุ้งเอง..ทางรอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย” การเสวนาเรื่อง“อนาคตปาล์มน้ำมันไทย”

     การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น พรรณไม้ประดับต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เครื่องจักกลทางการเกษตร โดมจำหน่ายสินค้าติดเครื่องปรับอากาศ สินค้าจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ สินค้าจากเครือเบทาโกร การแสดงมหรสพดนตรีและนักร้องชื่อดัง อาทิ หลวงไก่ ฌามา อันดา ฯลฯ การแสดงและการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงและวงดนตรีลูกทุ่งวลัยลักษณ์และรำวงเวียนครก จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์ 2555 พร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตรกร เลือกซื้อต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตรและสินค้าอีกมากมาย

     ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จะมีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษเพื่อสมทบทุนการศึกษา ระหว่าง ทีมดาราสิงห์ยูสตาร์ นำโดยเต๋า สมชาย เข็มกลัด พบกับทีมประชาคมนครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์และสื่อมวลชน

     โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนร่วมงาน “วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์” ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการต่างๆ ของงาน ได้ที่เว็บไซต์ www.wu.ac.th

 

 

แหล่งที่มา :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --