Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โควตา
11 ส.ค. 60
23K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โควตา
23K views | 11 ส.ค. 60
4,695 คน
23 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
23

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
65 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
3.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
23 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาบ้านและชุมชน โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
28 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาบ้านและชุมชน โครงการชาวไทยภูเขา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
32 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค โควตาภาคเหนือ ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
7 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
7 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โควตาภาคเหนือ ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
23 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
18 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเทียว โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า โครงการชาวไทยภูเขา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเทียว ภาคพิเศษ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึกษา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
24 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึกษา โครงการชาวไทยภูเขา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาชาวิชาภาษาไทย โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
22 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการชาวไทยภูเขา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการชาวไทยภูเขา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะศึกษา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
7 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทวิทย์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
3 คน
2.75
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา โควตาภาคเหนือ ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
3 คน
2.75
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทวิทย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
9 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทศิลป์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
8 คน
2.00
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Portfolio :

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาประติมากรรม โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะไทย โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
33 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ โควตาภาคเหนือ ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โควตาภาคเหนือ ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ โควตาภาคเหนือ ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โครงการชาวไทยภูเขา ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โควตาภาคเหนือ ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการชาวไทยภูเขา ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประเภทวิทย์ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประเภทศิลป์ (ใช้คะแนนสอบสายศิลป์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
182 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (จุลชีววิทยา สัตววิทยา) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
138 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (จุลชีววิทยา สัตววิทยา) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
96 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วัสดุศาสตร์) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาธรณีวิทยา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
36 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาธรณีวิทยา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
28 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สถิติ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
102 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สถิติ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
72 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
4 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
3 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
130 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
2.50
GPAX
     
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
34 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
74 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ INCLUSIVE TRACK (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
22 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
90 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ (พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ) โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
210 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ (พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
90 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
75 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด โครงการสำหรับนักเรียนพิการ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด โควตาภาคเหนือ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
53 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ (ใช้คะแนนสอบสายวิทย์)